Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Klimaatatlas HHNK

Het hoogheemraadschap heeft met verschillende kaarten een overzicht gemaakt van verschillende thema’s die spelen in onze leefomgeving: wateroverlast, hitte, waterkwaliteit, bodemdaling, droogte, overstromingen, meekoppelkansen en gebiedskenmerken.