Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Leefomgeving en natuur

Beperkingen in gebruik onroerende zaak

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

Blauwalg en botulisme

Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum. Bij mensen in Nederland is botulisme zeer zeldzaam.

Cargill

De gemeente heeft de woningen Zandweg 232 t/m 242 (even nummers) gekocht met daarbij overeengekomen dat de woningen gesloopt zullen worden.

Gladheidsbestrijding

Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

Glasvezel

De telecommarkt is de laatste tijd sterk in beweging zodat steeds meer huishoudens de komende jaren kunnen profiteren van snel breedband internet. Momenteel wordt daarvoor in heel het land door verschillende commerciële partijen glasvezel aangelegd of worden bestaande koperverbindingen vervangen door glasvezel.

Groenonderhoud

De waarde van groen is van essentieel belang voor een goede leefomgeving. Groen is belangrijk voor mensen en dier. Groen levert in de gebouwde omgeving veel meerwaarde. Het bevordert de gezondheid, de leefbaarheid en geeft een gebouwde omgeving een vriendelijk gezicht.

Kamperen in het wild

Wilt u kamperen in de natuur? U heeft hiervoor toestemming van de gemeente nodig.

Ligplaatsen

Binnen de gemeente Wormerland is een gelimiteerd aantal ligplaatsen aanwezig. Deze zijn opgenomen in onze bestemmingsplannen. Alle beschikbare ligplaatsen zijn al vergeven.

Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Een ligplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Openingstijden sluizen

De Poelsluis ligt in de Wormerringdijk tussen Wormer en de polder Schaalsmeer, langs de Zaan. De Poelsluis verbindt de Zaan met de polder Wormer, Jisp en Neck.

Plantsoenen betreden

U mag in parken, plantsoenen of groenstroken niet buiten de wandelpaden lopen of zitten. Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Pontveer Jan Hop

De Jan Hop is onderdeel van de pontjesroutes rondom het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Recreatie en Toerisme

De Nota Recreatie & Toerisme 2020-2028 is op 26 mei 2020 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Met trots presenteert de gemeente Wormerland hun visie en ambities voor recreatie en toerisme.

Toekomstagenda voor Wormer- en Jisperveld

Het Wormer-en Jisperveld heeft te maken heeft met bodemdaling door de daling van het grondwaterpeil. Om het veenweidegebied te behouden en de uitstoot van CO2 terug te dringen, is goed waterbeheer van belang. Hoe doen we dat? Wie heeft welk belang? Hoe werken we samen aan de toekomst van dit unieke gebied?

Varen in Wormerland

In de gemeente Wormerland moeten alle vaartuigen met een motor die varen, of in de gemeente Wormerland liggen, een registratie te voeren. Na registratie ontvangt u een sticker die op het motorvaartuig aangebracht moet worden.

Verkeer en vervoer

Gemeente Wormerland investeert in wegen en bereikbaarheid, zodat inwoners vlot en veilig kunnen reizen. Veel inwoners gebruiken eigen vervoer zoals de auto, motor of de (brom)fiets.

Volkstuin huren

Wilt u een volkstuin huren? Neem contact op met de gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

Werk in uitvoering

Om de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid van de gemeente optimaal te houden, werkt de gemeente regelmatig aan de weg. Om overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken, informeert de gemeente u hier over deze werkzaamheden.

Wormer- en Jisperveld, recreatie

Vaar door een wirwar van ondiepe boerenslootjes en uitgestrekte weilanden. Het eeuwenoude verkavelingspatroon bestaat uit honderden eilanden. De sloten, de rietkragen en diverse oude molentjes zijn kenmerkend voor de veenontginning in de Zaanstreek.