Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Privacyverklaring

De gemeente Wormerland verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Wormerland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Welke rechten heeft u, als betrokkene, ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer een gemeente persoonsgegevens verwerkt, heeft u (als betrokkene) in ieder geval bijkomende rechten. Klik op een van de rechten als u hierover een nadere uitleg wilt lezen. Eveneens ziet u via welke weg u aanspraak kunt maken op de uitoefening van dit recht.

Vragen en/of opmerkingen over privacy

De gemeente Wormerland gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij hebben dit vastgelegd in ons privacybeleid en -reglement. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of dat u het ergens niet mee eens bent. Wij geven u graag de mogelijkheid om dit aan ons te laten weten.  

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente heeft voor vragen over privacy een onafhankelijke medewerker aangesteld: de functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de naleving van het reglement en hiermee op het juist verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Wormerland. De FG is voor u, maar ook voor de gemeentelijke organisatie, het eerste aanspreekpunt over privacy. Mocht u een algemene privacy-gerelateerde vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met de FG via ons algemene telefoonnummer, het e-mailadres fg@over-gemeenten.nl of het onderstaande contactformulier.

NB. Bij het invullen van het contactformulier staat u persoonsgegevens af aan de gemeente. Raadpleeg ons privacybeleid en -reglement om te weten hoe de gemeente omgaat met uw gegevens.

Als betrokkene (degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt), heeft u het recht om te weten of de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast heeft u, indien blijkt dat wij persoonsgegevens van u verwerken, het recht op informatie over deze gegevens en het recht om deze gegevens in te zien.

U heeft onder andere recht op informatie over:

  • de doelen van de verwerking;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • indien van toepassing, aan welke organisatie(s) de persoonsgegevens zijn doorgegeven;
  • de opslagperiode van de persoonsgegevens;
  • welke privacyrechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om een verzoek tot rectificatie, correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens in te dienen. Evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw recht om een klacht in te dienen;
  • indien wij uw persoonsgegevens niet zelf hebben verzameld, van welke organisatie wij deze hebben ontvangen.

Dit recht vloeit voort uit artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als betrokkene (degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt), heeft u het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, dan wel onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. Dit is uw recht op rectificatie.

Indien u van mening bent dat gemeente Wormerland onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens heeft verkregen, kunt u een beroep doen op uw recht op rectificatie. Door middel van dit recht kunt u verlangen dat gemeente Wormerland de betreffende persoonsgegevens verbetert. De gemeente dient dit verzoek zonder onredelijke vertraging te honoreren.

In het geval dat de gemeente de betreffende onjuiste en/of onvolledige gegevens reeds heeft verstrekt aan derde partijen, geven wij de aanpassing van persoonsgegevens eveneens aan deze organisaties door.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Dit recht vloeit voort uit artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als betrokkene (degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt), kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op een recht van verwijdering van uw persoonsgegevens bij de gemeente.  

Als gemeente zijn wij, na goedkeuring van een dergelijk verzoek, verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de gegevens te verwijderen. Ook dienen wij redelijke maatregelen te nemen om iedere koppeling naar de gegevens, dan wel kopie of reproductie van de gegevens te wissen.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Dit recht vloeit voort uit artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als betrokkene (degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt), heeft u in bepaalde gevallen het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Het recht op beperking houdt in dat de betreffende persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden door de gemeente Wormerland. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld gewenst zijn in afwachting van een beroep op bezwaar, of tot een probleem is opgelost.

Indien de verwerking is beperkt, mogen de persoonsgegevens nog wel worden opgeslagen door de gemeente Wormerland. Echter, voor overige verwerkingen is in beginsel uw toestemming nodig. Uiteraard zal de gemeente andere partijen, aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt, op de hoogte brengen van uw verzoek en de van toepassing zijnde beperking.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Dit recht vloeit voort uit artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mits de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u in sommige gevallen het recht de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met het algemene telefoonnummer.

Indien u het bestand met uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen voor een ander dan uzelf, heeft u ook het recht ons te verzoeken het bestand rechtstreeks over te dragen aan de betreffende derde partij. Wij zullen hierin tegemoet komen voor zover dit technisch mogelijk is.   

NB. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer de persoonsgegevens op basis van toestemming of de uitvoering van een overeenkomst door ons worden verwerkt.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Dit recht vloeit voort uit artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt door de gemeente Wormerland, heeft u het recht op de hoogte gehouden te worden wat hier mee gebeurt. De gemeente Wormerland dient u te informeren over het plaatsvinden van de verwerking van persoonsgegevens en over de doeleinden van deze verwerking.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan welke informatie in ieder geval verstrekt dient te worden. De gemeente is onder andere verplicht te laten weten wat de bron is van de persoonsgegevens, welke juridische grondslag wij hebben voor de verwerking hiervan en of uw gegevens aan derden worden verstrekt.

In het geval het doel van de verwerking verandert, informeren wij u hierover.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Dit recht vloeit voort uit artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het recht op inzage vormt een uitwerking van dit recht.

Als betrokkene (degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt), heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door de gemeente Wormerland. Wij staken in eerste instantie de verweking van uw persoonsgegevens naar aanleiding van dit bezwaar.

De gemeente Wormerland kan in bepaalde gevallen besluiten niet te voldoen aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld in het geval de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak. Of als er sprake is van andere dwingende gerechtvaardigde gronden.

Het recht van bezwaar vloeit voort uit artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NB. Dit recht is niet vergelijkbaar met bezwaar op grond van de Awb.  

Om aanspraak te maken op uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer, 075 651 2100.

Bij een strafrechtelijke overtreding waarbij de boa (via het CJIB) u een boete heeft opgelegd verwerkt de gemeente uw gegevens. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van artikel 8 van de Wet Politiegegevens. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard en kunnen worden gedeeld met de Politie, het Openbaar Ministerie, de burgemeester en Bureau HALT.

U heeft recht op inzage en in bepaalde gevallen op rectificatie, het aanvullen of wijzigen van uw gegevens. U kunt een verzoek daartoe indienen via de Functionaris Gegevensbescherming.

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners vinden wij van groot belang. De gemeente heeft een privacybeleid en -reglement vastgesteld om het delen en openbaar maken van privacygevoelige informatie goed te regelen binnen onze gemeente.

Ondanks onze goede voornemens, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze gemeente. In dit geval willen wij dit graag weten. 

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door onze gemeente? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat de organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Dan kunt u ons dit laten weten via het onderstaande ‘klachtenformulier privacy’.

Heeft u geen klacht over privacy, maar wilt u een algemene vraag stellen over privacy of aanspraak maken op één van uw privacygerelateerde rechten? Dan kunt u deze vraag stellen via het formulier ‘vragen en opmerkingen privacy’.