Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind.

Als dagelijks bestuur is het college de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. Het college heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden. Over voorstellen aan de raad moet door het college als geheel besloten worden. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester dubbel telt als de stemmen staken.

 

College Wormerland

Wie zitten er in het college van burgemeester en wethouders?

 • Burgemeester Judith Michel-de Jong
 • Wethouder Rick Ossendorp (POV)
  derde locoburgemeester
 • Wethouder Rolf van Wanrooij (VVD)
  tweede locoburgemeester
 • Wethouder Tjeerd Pietersma (PvdA)
  vierde locoburgemeester
 • Wethouder Jeroen Schalkwijk (CDA)
  eerste locoburgemeester
 • Gemeentesecretaris Elsa van der Linden

Alle collegeleden hebben een zetel in het AB OVER-gemeenten.

Burgemeester Judith Michel-de Jong

Portefeuille

 • Monumentenzorg, erfgoed en archeologie, openbare orde en veiligheid
 • Diversiteitsbeleid

Formele portefeuille-onderwerpen burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan)

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Integraliteit Toezicht en Handhaving (excl. T&H inzake specifieke portefeuilles zoals RO, Milieu, Verkeer, Kinderopvang e.d.)
 • Zorg en Veiligheid (samen met een wethouder)
 • Diverse wetten zoals NBW en bijzondere wetten (zoals opvang zwerfdieren, burgerlijke stand, verkiezingen, archiefwet, naturalisatie etc.)
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken (incl. bestuurlijke toekomst, integriteit, eindverantwoordelijkheid voor behandeling bezwaren en klachten)
 • Strategische samenwerking algemeen, w.o. MRA (MetropoolRegio Amsterdam)

Gemeenschappelijke Regeling en zetel in verbonden partijen

 • AB VrZW (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)
 • Crisisorganisatie VrZW
 • AB Waterlands Archief
 • Overleg Zorg en Veiligheid Zaanstreek-Waterland
 • Lid Algemene Vergadering MRA (MetropoolRegio Amsterdam)
 • VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en VNHG (Vereniging Noord Hollandse Gemeenten)

Nevenfuncties

 • Onbezoldigd bestuurslid, programmeur van de Hoornse Havenconcerten, ongeveer 1 uur per week

Wethouder Rick Ossendorp (POV)

rick.ossendorp@wormerland.nl
075 651 21 00
derde locoburgemeester

Portefeuille

 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Onderwijs en leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Sociaal cultureel werk
 • Coördinatie duurzaamheid
 • Klimaatbeleid
 • Sport
 • Afvalverwijdering en -verwerking
 • Beleid burgerparticipatie
 • Communicatiebeleid
 • Kunst en Cultuur

Gemeenschappelijke Regeling en zetel in verbonden partijen

 • PHO Sociaal Domein Jeugd Zaanstreek-Waterland
 • PHO Sociaal Domein Jeugd Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland
 • GR Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad)
 • PHO Duurzaamheid Zaanstreek-Waterland
 • AB Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.
 • HVC
 • PHO Kunst, Cultuur en Erfgoed Zaanstreek-Waterland


* PHO = portefeuillehoudersoverleg
* GR = gemeenschappelijke regeling

Nevenfuncties

 • Ministerie van J &V, Senior casemanager (aanvraag voor politiek verlof)
 • Skischool Ski Inn Amsterdam, Hfd. Ski-snowboard leraar 

Wethouder Rolf van Wanrooij (VVD)

rolf.vanwanrooij@wormerland.nl
075 651 21 00
tweede locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling / ordening
 • Omgevingsweg
 • Natuur en landschap
 • Wonen (incl. woonvraagstukken specifieke doelgroepen)
 • Verkeer en vervoer (incl. Schiphol)
 • Inrichting, beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Project Zaanbrug
 • Energietransitie / RES (Regionale Energie Strategie)

Gemeenschappelijke Regeling en zetel in verbonden partijen

 • PHO Ruimte en Landschap Zaanstreek-Waterland
 • PHO Bouwen en Wonen Zaanstreek-Waterland
 • Regionaal overleg woonruimteverdeling (15 gemeenten)
 • AB Vervoerregio Amsterdam
 • Overleg Schiphol
 • PHO Mobiliteit Zaanstreek-Waterland
 • Bestuurlijk Overleg Zaanbrug
 • Deelname RES (Regionale Energie Strategie)

PHO = portefeuillehoudersoverleg

Nevenfuncties

 • Woonconcept BV (inactief) 
 • Woonconcept Internationaal BV (inactief) 

tjeerd.pietersma@wormerland.nl
075 651 21 00
vierde locoburgemeester

Wethouder Tjeerd Pietersma (PvdA)

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Ouderenbelang
 • Zorg en veiligheid (samen met burgemeester)
 • Participatiewet en Werk & Inkomen
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Economie (inclusief agrarische sector)
 • Bedrijfsvoering OVER-gemeenten (organisatie, personeel, huisvesting, ICT, inkoop etc.)
 • Algemeen dienstverleningsbeleid (excl. wettelijke taken burgemeester)

Gemeenschappelijke Regeling en zetel in verbonden partijen

 • AB GGD
 • PHO Sociaal Domein Wmo Zaanstreek-Waterland
 • PHO Sociaal Domein Wmo Zaanstreek-Waterland (ZWOL-W)
 • PHO Zorg en Veiligheid
 • Regeling 'zonder meer' (inkoop Sociaal Domein)
 • PHO Sociaal Domein Participatie / EZ Zaanstreek-Waterland
 • PHO Economie en Toerisme & Recreatie Zaanstreek-Waterland MRA (MetropoolRegio Amsterdam)
 • Marktcommissie overleg
 • Lidmaatschap DB OVER-gemeenten
 • AB OVER-gemeenten
 • Stichting RIJK (Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland)

PHO = portefeuillehoudersoverleg

Nevenfuncties

 • ZZP Zaanadvies (geen inkomsten/slapend)

jeroen.schalkwijk@wormerland.nl
075 651 21 00
eerste locoburgemeester

Wethouder Jeroen Schalkwijk (CDA)

Portefeuille

 • Financiën
 • Gemeentelijk onroerend goed
 • Nutsbedrijven
 • Toerisme en recreatie
 • Projecten
  - Zaanoever
  - Zaandriehoek
  - Bartelsluis
  - Transformatie sportvoorzieningen inclusief de daaraan verbonden woningbouw
 • Milieu
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Inburgering
 • Internationale samenwerking

Gemeenschappelijke Regeling en zetel in verbonden partijen

 • AB Cocensus
 • Aandeelhoudersvergaderingen nutsbedrijven
 • AB Twiske-Waterland
 • AB ODIJmond (deels ook taken Ruimtelijke Ordening)

Nevenfuncties

 • Politiek verlof Nationale Politie 

elsa.vanderlinden@wormerland.nl

075 651 21 00

Elsa van der Linden, gemeentesecretaris
 • Secretaris en eerste adviseur van de burgemeester en van het college van burgemeester en wethouders 
 • De verbinding tussen het college van B en W en het ambtelijk apparaat (ambtelijk opdrachtgever namens college)

De besluiten van het college vindt u op de website 'Besluitvorming Wormerland'.

Website - besluiten college burgemeester en wethouders

Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Hieronder u het collegeprogramma 2022-2026:

De gemeenteraad heeft een eigen website, waarop informatie over de gemeenteraadsleden, vergaderingen en besluiten te vinden is.

Website - gemeenteraad Wormerland

Archief gemeenteraad

Het archief van de gemeenteraad is te vinden op onderstaande pagina.

Website - archief gemeenteraad