Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Oplaadpunten elektrisch vervoer

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen en de verwachting is dat het aantal verder zal stijgen. Daarom zijn er meer laadpunten nodig. Bewoners of ondernemers die in het bezet zijn van een elektrische auto, kunnen bij de gemeente een verzoek voor de plaatsing van een openbare laadpaal indienen. Op deze pagina kunt u de procedure laadpaal lezen en de beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer downloaden. U kunt hier ook de richtlijnen downloaden voor het opladen van elektrische auto's.

E-rijders kunnen een laadpaal aanvragen via de website van MRA-Elektrisch (www.mra-e.nl). Tot de eisen behoren:

  • de indiener beschikt niet over een parkeerplek op eigen terrein,
  • het voertuig heeft een minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km,
  • er is een geschikte locatie te vinden.

Als aan de eerste selectiecriteria is voldaan komt het bericht bij de gemeente binnen. De gemeente kan de aanvraag accepteren of weigeren. Bij weigeren geeft de gemeente de reden op per e-mail. Bij accepteren krijgt de aanvrager na elke vervolgstap een bericht.

website - MRA-elektrisch

Voorbereiding van het voornemen

Gemeente Wormerland beoordeelt de aanvraag en de gewenste locatie voor de laadpaal bereidt een concept verkeersbesluit voor. Het ‘concept verkeersbesluit’ beschrijft het voornemen van de gemeente om bij 2 parkeerplekken een publiek laadpunt te realiseren. Bij de selectie van de locatie van de laadpaal worden verschillende factoren meegewogen:

  • De herkenbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid;
  • De maximum afstand tot de woning of het perceel van één of meerdere verzoeker(s);
  • De technische haalbaarheid.

Publicatie van het voornemen

Na de beoordeling van de gemeente Wormerland wordt het voornemen kenbaar gemaakt aan inwoners van Wormerland via overheid.nl. Een overzicht van de digitale publicaties nemen wij elke week op in onze digitale nieuwsbrief Wormerland Nieuws. Bewoners kunnen op de hoogte blijven van het gemeentenieuws, door zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via deze link: Wormerland Nieuws – aanmeldpagina nieuwsbrief. Het concept verkeersbesluit met bijbehorende tekening ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis. In deze periode kan iedereen een reactie op het concept verkeersbesluit indienen (een zienswijze kenbaar maken).

Besluitvorming door het college van B&W

Voordat de burgemeester en wethouders een besluit nemen over het voornemen om een laadpaal te plaatsen, beoordeelt de gemeente de reacties (zienswijzen) op het concept verkeersbesluit. Als alle voors en tegens zijn afgewogen, neemt het college een verkeersbesluit op basis van de geldende wetten en regels. Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit "overeenkomstig de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het verkeersplan Wormerland en de nota Duurzaamheid".

Bekendmaking van het verkeersbesluit

Voor de plaatsing van een laadpaal is een definitief verkeersbesluit nodig. Dit wordt gepubliceerd in het (digitale) Gemeenteblad, de Staatscourant, in de digitale nieuwsbrief (Wormerland Nieuws) wordt een melding geplaatst dat het verkeerbesluit in het Gemeenteblad staat. Vanaf de bekendmaking ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage en kan er bezwaar worden ingediend.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie van het besluit in het (digitale) Gemeenteblad, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste: 

Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Handhaving

Wanneer een verkeersbesluit definitief is, worden twee parkeerplekken aangeduid als laadplaats voor elektrische voertuigen. De parkeervakken worden aangemerkt door middel van vakken, een duidelijk te herkennen bord en een laadpaal. Deze laadplekken zijn alleen bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen en zijn nadrukkelijk geen parkeerplaatsen. Op deze plekken zal een parkeerverbod gelden.

Wormerland heeft een aantal openbare laadpalen met elk twee aansluitpunten. Je kunt zien waar deze laadpalen staan op onderstaande website. Hier vult u uw woonplaats in.

Naast openbare laadpunten kunnen e-rijders gebruik maken van een oplaadpunt op eigen erf. Het opladen van een elektrische auto vanaf uw woning via een kabel naar uw auto die geparkeerd staat op een openbare parkeerplaats mag onder bepaalde voorwaarden. Veiligheid staat voorop. De kabel moet in goede staat zijn en afgedekt worden met een kabelmat. De kabels mogen geen overlast of gevaarlijke situaties veroorzaken voor andere weggebruikers. De elektrische kabel mag niet over de openbare weg (rijbaan/fietspad) neergelegd worden. De openbare parkeerplaats blijft openbaar en u kunt deze dus niet opeisen om uw auto op te laden.

Website - Laadkaart MRA-Elektrisch

Wormerland legt laadpalen voor elektrische auto’s aan om de overstap naar schoon en duurzaam elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrische auto’s zijn stiller en schoner op straat. Daarnaast draagt elektrisch rijden bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en vermindert het de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Landelijk is het doel om in 2020, 200.000 elektrische voertuigen op de weg te hebben. Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen en daarom zijn er ook meer laadpunten nodig. De verwachting is dat het aantal verder zal stijgen. Bewoners of ondernemers die in het bezet zijn van een elektrische auto, kunnen bij de gemeente een verzoek voor de plaatsing van een openbare laadpaal indienen.

Wanneer u een aanvraag doet via de website laadpaal.mrae.nl doet de gemeente een voorstel voor de locatie als u voldoet aan de voorwaarden:

  • U bent inwoner van of werknemer in Wormerland;
  • U bent aangewezen op parkeren in de openbare ruimte;
  • U hebt een elektrische auto die minimaal 45 km geheel elektrisch kan rijden;
  • De kosten per laadpaal beperken het aantal te plaatsen laadpunten voor de gemeente. Informatie kunt u verkrijgen via telefoonnummer 075 65 12 100 (maandag tot en met donderdag).