Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Transitievisie Warmte

Onderzoek naar beste alternatieven voor gas in aantal wijken en onderzoek naar warmte winnen uit water

In Wormerland willen we in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat we onze huizen en andere gebouwen op een andere, duurzame manier moeten verwarmen. Door samen met u als bewoner slimme stappen te zetten, kunnen we in de toekomst aardgasvrij verwarmen. Samen met WormerWonen, Cargill, PWN en Liander heeft de gemeente een visie opgesteld waarin staat hoe wij dit willen bereiken: de Transitievisie Warmte. We kunnen niet heel Wormerland in een keer aardgasvrij maken en daarom is nu een aantal wijken geselecteerd om in de komende periode, tot 2030, mee aan de slag te gaan. We bekijken wat in die wijken de beste alternatieven voor gas zijn. Daarnaast onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van het winnen van warmte uit water, dat heet aquathermie. Er zijn continu ontwikkelingen, innovaties en nieuwe inzichten als het gaat om de overgang van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen. Daarom wordt de warmtevisie minimaal iedere vijf jaar opnieuw bekeken en indien nodig aangepast.

Hierin ziet u onder meer

  • hoeveel procent van de energievraag van Wormerland bestaat uit aardgas
  • hoeveel m3 aardgas inwoners verbruiken
  • hoeveel woningen aardgasvrij zijn
  • de drie mogelijke alternatieven voor aardgas
  • de mogelijke routes naar een aardgasvrij Wormerland

Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek aquathermie en inwonersconsultatie.

Doel van het onderzoek aquathermie

In (de omgeving van) gemeente Wormerland is veel water. Naast oppervlaktewater (De Poel, het Zwet), zou er mogelijk ook warmte gewonnen kunnen worden uit afvalwater en drinkwater. Het doel van de potentiestudie aquathermie was om uit te vinden of deze mogelijke warmtebron potentie heeft om onze huizen in de toekomst mee te verwarmen middels een collectief warmtenet, en wat in globale zin de kosten hiervan zijn.

Resultaten onderzoek aquathermie

Uit de studie is gebleken dat het winnen van warmte uit oppervlaktewater in technische zin kans van slagen heeft. De andere twee bronnen (afvalwater en drinkwater) zijn geen haalbare warmtebron gebleken. Of het ook financieel haalbaar is om onze huizen te verwarmen met oppervlaktewater als bron, kan nog verder worden onderzocht. Dit is mede afhankelijk van hoeveel huishoudens hierin zouden willen deelnemen.

In juli 2021 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de betrokkenheid van mensen bij het onderwerp verduurzaming. Inwoners konden een vragenlijst invullen, waarin werd gevraagd op welke manier mensen betrokken willen worden bij het onderwerp. De vragenlijst bevatte naast vragen ook tips en verwijzingen naar reeds lopende projecten die voor de respondenten van toepassing waren. De vragenlijst is door circa 300 inwoners ingevuld.