Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Tegemoetkoming kosten afval bij chronisch medische aandoening

Heeft u meer restafval dan andere huishoudens doordat u medisch afval hebt, dan bieden we u hiervoor een financiële tegemoetkoming. Er is nog geen techniek om medisch afval te scheiden voor hergebruik als grondstof. Het hoort daarom nog bij het huishoudelijk restafval. Hierdoor hebben inwoners met een chronische ziekte of medische beperking meer afval dan een gemiddeld huishouden. We noemen dit afval ‘onvermijdbaar medisch afval’. Ieder huishouden betaalt voor het restafval. Als u medisch afval hebt, betaalt u meer terwijl het al vervelend genoeg is dat u deze medische middelen nodig hebt. 

De regeling ‘tegemoetkoming kosten extra restafval bij een chronische medische aandoening’ biedt inwoners een vergoeding om hen tegemoet te komen in de extra kosten waarmee zij te maken hebben. Hieronder leest u hoe deze regeling werkt en hoe u dit kunt aanvragen.

Wie komt in aanmerking voor tegemoetkoming?

De regeling is bedoeld voor huishoudens met onvermijdbaar medisch afval. De regeling is niet bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen in de luiers. Hierbij gaat het niet om een medisch probleem. Daarbij is het gebruik van luiers tijdelijk.

Hoe werkt de regeling

Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming moet door de bewoner een medische indicatie aangevraagd worden. De aanvraag is, mede vanwege het chronische karakter van de medische aandoening, gedurende drie opeenvolgende kalenderjaren geldig. Na deze periode van drie jaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend met nieuw bewijsmateriaal bij de aanvraag.

Tegemoetkoming

Inwoners met extra huishoudelijke afvalstoffen als gevolg van een medische aandoening komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. 

Aanvragen die voor 31 januari door ons zijn ontvangen krijgen - bij toekenning - een financiële tegemoetkoming voor een heel kalenderjaar. Ontvangen aanvragen na 31 januari krijgen - na toekenning - een financiële tegemoetkoming over de resterende maanden. De toegewezen financiële tegemoetkoming is maximaal 36 maanden geldig.

Aanvraag schriftelijk regelen 

Bij het aanvraagformulier stuurt u één van de volgende bewijsstukken mee:

  • een factuur van de apotheek, of
  • een factuur van de ziektekostenverzekeraar, of
  • een bestelformulier van de apotheek of leverancier van materiaal.