Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Duurzaamheidslening

Aanvragen duurzaamheidslening eigen woning

Wilt u energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren aan uw eigen woning? En moet u daarvoor geld lenen? Dan kunt u daarvoor een lening krijgen: de duurzaamheidslening.

Meer informatie of persoonlijk advies?
Voor vragen over de toewijzing neemt u contact op met de beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Wormerland. Voor vragen over de lening neemt u contact op met SVn.

Is het verzamelinkomen van uw huishouden lager dan €60.000? Dan verwijzen we u graag naar de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds (zie hieronder). Voor eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen lager dan € 60.000 geldt bij de Energiebespaarlening een rentepercentage van 0%.

 1. Het aanvragen van een Duurzaamheidslening verloopt eerst via de gemeente en vervolgens via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het is van belang dat u eerst zelf inschat of u in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening aan de hand van de Verordening Duurzaamheidslening Wormerland. De belangrijkste voorwaarden vindt u ook hieronder terug.
 2. Als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u via dit webformulier een aanvraag indienen.
 3. Aan de hand van de voorwaarden bepaalt de gemeente of u een lening aan kunt aanvragen. Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een voorlopige toewijzingsbrief van de gemeente met een toelichting over hoe u de lening kunt aanvragen bij SVn. Wanneer SVn u aanvraag volledig ontvangen heeft, toetst SVn uw aanvraag op de financiële aspecten.
 4. U ontvangt van SVn een besluit of uw aanvraag wel of niet wordt toegekend. Voldoet uw aanvraag niet, dan komt uw aanvraag te vervallen. Voldoet uw aanvraag wel, dan krijgt u een offerte van SVn met een leningsvoorstel.

 • De lening kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar en bewoner (natuurlijk persoon) die meerderjarig is.
 • De lening kan alleen aangevraagd worden voor duurzaamheidsmaatregelen aan een bestaande woonruimte in de gemeente Wormerland, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.
 • De duurzaamheidsmaatregelen mogen nog niet zijn uitgevoerd.
 • De hoofdsom van de Duurzaamheidslening bedraagt niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 25.000 (inclusief BTW).
 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 75 jaar.
 • Duurzaamheidsleningen worden enkel toegekend voor zover het budget, zoals dat door de gemeente is gestort op de Gemeenterekening Duurzaamheidsleningen hiervoor toereikend is.
 • Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.
 • Tot de duurzaamheidmaatregelen worden gerekend maatregelen op het gebied van isolatie, zon- en windenergie en warmteterugwinning, overige energiezuinige technieken en voorzieningen, zoals opgesomd en omschreven op de lijst, behorende bij de Verordening Duurzaamheidslening Wormerland.
 • Bij de aanvraag dienen onder andere de volgende stukken ingediend te worden: kopie van de meest recente WOZ beschikking van de betreffende woning, beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offerte(s)) en een planning (start uitvoering, en uitvoering gereed) van de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:
  - een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot
  - het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning
  - het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving

Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u op de website overheid.nl/verordening duurzaamheidslening wormerland

Is het verzamelinkomen van uw huishouden lager dan €60.000? Dan verwijzen we u graag naar de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Voor eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen lager dan € 60.000 geldt bij de Energiebespaarlening een rentepercentage van 0%.

Verbouwt u uw woning tot zeer energiezuinige woning of nul-op-de-meter-woning en wilt u daarvoor een hoger bedrag lenen dan €25.000? Via het zeer energiezuinig/nul-op-de-meterpakket van het Nationaal Warmtefonds kunt u een Energiebespaarlening tot €71.000 aanvragen.

Website Nationaal Warmtefonds - Energielening