Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? U hebt daar verschillende toestemmingen voor nodig, deze kunt u in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit bij de omgevingsdienst IJmond. De omgevingsdienst kijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Hebt u volgens de regels gebouwd? Dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Website - omgevingsdienst ijmond

U hebt geen omgevingsvergunning nodig wanneer uw bouwvoornemen geen wezenlijke veranderingen in het aanzicht van de woning tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld door een gebouw aan de achterkant van een hoofdgebouw te plaatsen. Denk daarbij aan mantelzorgwoningen. Ook leegstaande gebouwen kunnen eenvoudiger tien jaar lang in afwijking van het bestemmingsplan worden gebruikt. Bijvoorbeeld de ombouw van kantoorpanden naar studentenwoningen.

Weten of u vergunningplichtig bent? Toets uw bouwwens aan de eisen volgens de vergunningcheck via het omgevingsloket.

Website - omgevingsloket - vergunningscheck

Bij (ver)bouwen controleert de Omgevingsdienst IJmond of dit volgens de regels verloopt. De omgevingsdienst controleert of er wordt gewerkt:

  • volgens de omgevingsvergunning
  • volgens bouwtechnische voorschriften
  • binnen de normale werktijden
  • en of er veilig wordt gewerkt

Buitensporig veel afval mag ook niet. U kunt ook zelf overtredingen constateren en deze melden bij de gemeente. 

Website - omgevingsdienst IJmond

Bevoegdheden Omgevingsdienst

De medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond hebben voor de controle of handhaving de volgende bevoegdheden

  • het betreden van plaatsen (dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure)
  • het vorderen van inlichtingen
  • inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën van deze gegevens met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard
  • het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken)

Wilt u een aanvraag of een verleende omgevingsvergunning inzien?

  • De bekendmakingen van onder andere omgevingsvergunningen verschijnen wekelijks op overheid.nl en in onze nieuwsbrief Wormerland Nieuws. Een link om u hiervoor aan te melden vindt u op de pagina gemeentenieuws Wormerland.
  • Dit kan ook op afspraak bij de gemeente. Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden alle omgevingsvergunningen door de gemeente gepubliceerd. Een afspraak kunt u telefonisch maken.

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Gemeentenieuws Wormerland - nieuwsbrief Wormerland Nieuws

Openingstijden gemeentehuis

Bent u van plan een aantal woningen te bouwen of bestaande gebouwen te gebruiken op een manier die niet past in het bestemmingsplan? Wilt u een grotere kans maken dat uw plan wordt goedgekeurd en de doorlooptijd zo kort mogelijk houden? Maak dan gebruik van de intaketafel, waar u met specialisten van de gemeente in een vroeg stadium in gesprek gaat over uw (bouw)initiatief!

Inleiding

Sinds 2020 werkt de gemeente voor grotere (bouw)initiatieven met de zogenaamde ‘intaketafel‘. Dit doen we in het kader van de Omgevingswet die naar verwachting in werking treedt op 1 januari 2022. Onder de Omgevingswet staan integraal werken, participatie en een korte doorlooptijd van de daadwerkelijke vergunningprocedure centraal. Een gedegen vooroverleg met de gemeente over uw plannen wordt daarom nog belangrijker. 

Intaketafel

Met de intaketafel bieden we u de mogelijkheid om uw initiatief in een vroeg stadium aan de gemeente voor te leggen. Dat gebeurt door een presentatie in een (digitale) bijeenkomst aan een team van vijf tot acht gemeentelijke specialisten. Zij geven tijdens de bijeenkomst een eerste indicatie van de wenselijkheid van de voorgestelde ontwikkeling. Ook benoemen zij aandachtspunten voor de verdere uitwerking. Bij de intaketafel kan eventueel ook direct blijken dat uw initiatief in het geheel niet kansrijk is. U ontvangt achteraf een korte puntsgewijze terugkoppeling.

Aanmelden

De intaketafel is een optioneel onderdeel van de vooroverlegprocedure. U kunt uw project hiervoor aanmelden via omgevingsloket.nl en het daarin ‘openstellen’ voor het bevoegd gezag (de gemeente). Vervolgens kunt u bij opmerkingen aangeven dat u gebruik wilt maken van de intaketafel.

Op dit moment wordt de intaketafel eens per maand georganiseerd, op de eerste maandag van de maand, vanaf 15:00 uur ’s middags. 

Voor de intaketafel hoeft uw plan niet volledig te zijn uitgewerkt. Uit de stukken moet wel blijken wat de opzet en omvang van het plan is. Bijvoorbeeld voor wat betreft functies, aantallen woningen, massa, situering en globale architectonische uitstraling. De specialisten bekijken voorafgaand aan de intaketafel het door uw aangeleverde materiaal. Tijdens de bijeenkomst kunt u het plan nader toelichten. Deelname aan de intaketafel kan één keer voor ieder plan. 

Kosten

Aan dit instrument zijn extra kosten verbonden, bovenop de normale kosten voor het vooroverleg. U vindt de opbouw van kosten voor de intaketafel in de Legesverordening.

De plaatsing van zonnepanelen op een gebouw kan het uiterlijk sterk beïnvloeden. Elk gebouw beïnvloedt op zijn beurt het aanzien van de omgeving. Uw zonnepanelen hebben daarom ook gevolgen voor de omgeving, zeker wanneer de panelen voor anderen goed zichtbaar zijn. Om aantasting van de omgeving te voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen hebben de adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit en welstand een website en een brochure opgesteld. De brochure treft u op de website van mooizon.

Website - mooizon