Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap hebben. Of omdat ze zijn aangewezen op een speciale school die flink uit de buurt ligt. 

Het uitgangspunt is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk (eventueel onder begeleiding*) van en naar school reizen: 

 • Eerst bekijken we of uw kind met gebruik van eigen vervoer (fiets of bromfiets) kan reizen, al dan niet onder begeleiding.
 • Uw kind met de eigen auto brengen en halen zien wij ook als mogelijkheid van eigen vervoer.
 • We bespreken de mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen, al dan niet onder begeleiding.

Leerlingenvervoer wordt toegekend van woning naar school en terug. Vervoer van en naar de voor- en/of naschoolse opvang valt niet onder leerlingenvervoer.

* Begeleiding is primair een taak van de ouders.

Verordening leerlingenvervoer Wormerland 2022

Alles over de aanvraag

Indienen

U kunt via onderstaande link uw aanvraag digitaal indienen.

We beoordelen uw informatie en van die van de school

Zodra uw aanvraag voor leerlingenvervoer binnen is controleren we de aanvraag. Voor de beoordeling van uw aanvraag nemen we soms nog even contact met u op. Belangrijk is duidelijkheid te krijgen over wat uw kind wel en niet kan. 
Ook vragen we soms de school voor een aanvullende toelichting bij de vorm van vervoer die zij voor uw kind adviseert. Goede en volledige informatie zorgt voor een vlotte beslissingsprocedure.

Beslistermijn

De gemeente heeft een beslistermijn van 8 weken. Dat betekent dat de gemeente na het indienen van de aanvraag binnen 8 weken een besluit moet nemen. In de tussentijd dat de aanvraag wordt afgehandeld kunnen wij geen vervoer regelen en/of vergoeden.

direct online leerlingenvervoer aanvragen 

Vraag leerlingenvervoer vóór 1 juni van het jaar aan, vooraf aan het schooljaar waarin het vervoer nodig is. Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? Dan krijgt u automatisch een mail met een link om de aanvraag digitaal te continueren of stop te zetten. U moet het vervoer opnieuw aanvragen voor elk schooljaar.

U kunt ook tijdens het schooljaar leerlingenvervoer aanvragen.

Wanneer u leerlingenvervoer na 1 juni aanvraagt loopt u het risico dat het niet op tijd is geregeld. U moet dan zelf het vervoer voor uw kind regelen en betalen.

Algemeen

De regeling is bedoeld voor vervoer naar:

 • een school voor speciaal basisonderwijs,
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of
 • een basisschool met een levensbeschouwelijke / godsdienstige grondslag.

U kan een vergoeding krijgen voor verschillende vormen van vervoer:

 • openbaar vervoer;
 • eigen vervoer;
 • aangepast vervoer (een 8-persoonsbusje).


In alle gevallen bekijkt de gemeente eerst of de leerling zelfstandig (of onder begeleiding) met de fiets of met het openbaar vervoer kan reizen. Het is mogelijk dat het aangepast vervoer vergoed wordt bij grote afstanden of indien ouders geen enkele begeleiding kunnen regelen.

De gemeente vraagt om een verklaring van de school. Bij kinderen met een handicap is ook een medisch advies vereist.

De tegemoetkoming in de reiskosten van het schoolvervoer van uw kind is afhankelijk van:

 • Is er sprake van de dichtstbijzijnde toegankelijke school?
 • Wat is de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school?
 • Wat is de reistijd met openbaar vervoer?
 • Hoe zelfstandig is uw kind?
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten van het schoolvervoer kan alleen worden verstrekt als uw kind naar een school gaat die het dichtstbijzijnd en voor uw kind toegankelijk is.

Voor leerlingen die naar een school gaan voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal basis- of voortgezet onderwijs, wordt een afstandsgrens gehanteerd van 6 kilometer. Tenzij het gaat om een gehandicapte leerling. Vaak moet er sprake zijn van een structurele handicap waardoor uw kind niet zelfstandig kan reizen. De gemeente gaat in principe uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden.

Meestal geen vergoeding naar praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs

Leerlingen die naar het praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs gaan, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, tenzij zij een ernstige lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Met de dichtstbijzijnde toegankelijke school wordt bedoeld een school die passend is voor het juiste onderwijs aan uw kind en die het dichtste bij uw woning ligt. De school moet ruimte hebben om een leerling te kunnen plaatsen. En de school moet het juiste onderwijs kunnen bieden. 

Als u kiest voor een school die verder weg ligt, dan een andere school met hetzelfde soort onderwijs dichterbij, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit kan voor u belangrijk zijn voor het maken van uw schoolkeuze.

Uiteraard staat het u vrij om voor een andere school te kiezen. De eventuele (extra) kosten moet u dan zelf betalen. Is er een specifiek schooladvies voor een bepaalde school? Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee. Dit schooladvies moet dan wel duidelijk gemotiveerd zijn.

Voor zelfstandig reizen houden we een afstandsgrens van 6 km aan. Er wordt geen afstandsgrens gehanteerd wanneer de leerling vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer of de fiets.

Als er veranderingen zijn geeft u dat zo snel mogelijk door aan de gemeente. Dan kunnen wij zorgen voor tijdige verwerking en mogelijke aanpassingen in uw aanvraag. Daarnaast kunnen wij de kosten die de gemeente maakt achteraf aan u doorberekenen. Hou er rekening mee dat sommige wijzigingen invloed kunnen hebben op de vergoeding die u ontvangt.

Wijzigingen kunt u via een e-mail sturen naar: ine.vanhees@over-gemeenten.nl Voorbeelden van wijzigingen zijn: een verhuizing, het verlaten of wisselen van school of het (tijdelijk) stoppen van het vervoer.

EIGEN BIJDRAGE

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd als uw kind onderwijs volgt op een (speciale) school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Of u dit moet betalen, hangt af van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner. Om dat te kunnen bepalen, kan een inkomstenverklaring van de Belastingdienst nodig zijn. Bepalen van de eigen bijdrage kan via de site van de VNG . 

Het drempelbedrag wordt niet opgelegd als de leerling door lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer of fiets. Op het aanvraagformulier kunt u dit aangeven. Daarnaast zijn er medische verklaringen nodig van de arts/specialist die duidelijk omschrijven:

 • Om welke handicap/beperking het gaat.
 • Hoe die handicap/beperking het (zelfstandig) reizen met het openbaar vervoer of fiets belemmert.
 • Waarom uw kind niet onder begeleiding kan reizen.
 • Of uw kind vanwege zijn/haar beperking(en) alleen met begeleiding kan reizen met het openbaar vervoer of fiets. Of dat uw kind helemaal niet kan reizen met het openbaar vervoer of fiets, ook niet onder begeleiding.

Medische verklaringen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en niet afkomstig van uw huisarts.

ALLE VERGOEDINGEN OP EEN RIJ

De fietsvergoeding

Een fietsvergoeding is een vergoeding voor iedere kilometer die de leerling fietst. De kilometervergoeding voor de fiets is € 0,09 per kilometer gemeten langs de (kortste) fietsroute conform ANWB routeplanner. Wanneer een leerling niet zelfstandig kan fietsen, kan ook voor de begeleider een fietsvergoeding worden verstrekt. Wanneer een leerling (en eventueel de begeleider) een vergoeding ontvangt voor de fiets, dan is de vergoeding gebaseerd op de kilometers die de leerling fietst. Een retourtje per dag, langs de kortst begaanbare en veilige weg.

Vergoeding openbaar vervoer

De volgende vervoersvormen zijn aan te merken als openbaar vervoer: bus, trein, metro, tram, veerdienst.
Een vergoeding op basis van het openbaar vervoer wordt berekend met behulp van de website 9292.nl. We kijken daarbij naar de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer. Dit hoeft niet in alle gevallen een maandabonnement te zijn.

Vergoeding aangepast vervoer

Onder aangepast vervoer wordt bedoeld vervoer per taxi, taxibus of speciale schoolbus.

Kunnen vervoersoorten ook worden gecombineerd?

Ja, er kunnen vervoersoorten worden gecombineerd. Wij willen de zelfredzaamheid van leerlingen bevorderen door ze ontwikkelkansen aan te bieden en maatwerk. De ervaring leert dat leerlingen die zelfstandig, met de bus of fiets, naar school reizen daar veel profijt van hebben. Niet alleen heeft het een positief effect op hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale activiteiten. Ook vergroot het de kans op vervolgonderwijs, stage of werk.

Er zijn veel mogelijkheden die u en uw kind kunnen helpen bij het leren zelfstandig reizen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van:

 • een driewielfiets.
 • het gebruik van een app om zelfstandig te leren reizen. Meer informatie vindt u op de onderstaande websites:

website - Go OV

website - OV-coach

website - Autismewegwijzer

website - Connexxion

website - 9292 OV