Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Subsidie Sociaal Domein

De gemeente Wormerland stelt subsidies beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of organisaties te ondersteunen, dit geldt voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten, sport, zorg en welzijn.

We verstrekken subsidies in principe voor drie jaar. De nieuwe periode is 2024/2026. U kunt in die periode ook tussentijds subsidie aanvragen tot 1 oktober van elk jaar. Let op! Als het budget op is, kunnen we geen subsidie meer verstrekken. 

De gemeente heeft een Algemene Subsidie Verordening met algemene (procedure)regels. De verordening is uitgewerkt in verschillende specifieke subsidieregelingen. Lees deze goed door voordat u een subsidie aanvraagt.

Algemene Subsidie Verordening

Het college stelt subsidie beschikbaar om maatschappelijke doelen te bereiken of te ondersteunen. De gemeente Wormerland geeft subsidies voor onderwijs, sociaal-culturele activiteiten, sport, zorg en welzijn.

We hebben drie soorten subsidies:

 • Waarderingssubsidie
  De meeste subsidies zijn een waarderingssubsidie. Deze subsidie wordt gegeven als waardering van de activiteiten van een organisatie. De hoogte bepalen we met behulp van een normbedrag en feitelijke gegevens.
 • Budgetsubsidie
  Deze subsidie wordt op basis van bepaalde producten en prestaties gegeven aan instellingen waarmee ook een uitwerkingsovereenkomst wordt afgesloten.
 • Projectsubsidie
  Een projectsubsidie is een subsidie voor activiteiten of projecten met een éénmalig en/of experimenteel karakter.

In 2023 start de ronde voor subsidies over de periode 2024/2026. 
De organisaties die in de lopende periode (2021/2023) subsidie kregen, hebben een brief met een aanvraagformulier ontvangen. Heb je een nieuw initiatief of heb je de brief gemist? Het aanvraagformulier 2023-2026 vind je bij deze vraag.

Het aanvraagformulier stuur je volledig ingevuld naar gemeente Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Mailen kan ook naar antwoord@over-gemeenten.nl. Denk wel aan de ondertekening van het formulier en het meesturen van de bijlagen.

Contact met de gemeente

Een subsidieplafond is een maximumbedrag dat wordt aangehouden voor bepaalde subsidierubrieken. Voor deze periode gelden de volgende subsidieplafonds per jaar:

 • Recreatie en ontmoeting
  € 29.708
 • Amateurkunst
  € 7.200
 • Professionele kunst en cultuur
  € 7.200
 • Cultureel erfgoed
  € 10.393
 • Overige vorming en ontwikkeling
  € 1.038
 • Onderwijsactiviteiten
  € 25.515
 • Schoolsporttoernooien
  € 5.080
 • Verenigingssport
  € 36.403

De gemeente stelt voor diverse subsidierubrieken een plafond in. Een plafond is het maximumbedrag voor subsidies in die rubriek. 

Een plafond werkt als volgt:

 • De gemeente berekent per rubriek de subsidies die op tijd (uiterlijk 1 april 2023) zijn ingediend.
 • Als het totaal van die subsidies past binnen het plafond, kan de gemeente de berekende subsidies toekennen.
 • Valt het totaal hoger uit, dan worden alle subsidies van die rubriek gelijkwaardig verlaagd.
 • Als er geen ruimte meer is, worden later ontvangen aanvragen afgewezen.
 • Als er nog ruimte over is, worden ook later ontvangen subsidieaanvragen in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor de plafonds geldt het begrotingsvoorbehoud. Dat voorbehoud wil zeggen dat als de raad besluit in de loop van de subsidieperiode de subsidiebudgetten te verlagen, ook de plafonds kunnen worden verlaagd en dat werkt door naar de subsidies.

Hieronder vind je een document met links naar de specifieke subsidieregels op onderwerp

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving via het algemene telefoonnummer: 075 6512 100.