Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Monumenten

Er zijn verschillende soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. De overheid let erop dat er goed voor deze gebouwen wordt gezorgd. Om gebouwen te beschermen die niet als provinciaal- of rijksmonument zijn aangewezen heeft de gemeenteraad een erfgoedverordening voor gemeentelijke monumenten vastgesteld. Daarover leest u hier meer. 

De gemeente kent 34 gemeentelijke monumenten, 5 provinciale monumenten en 33 rijksmonumenten. Een overzicht van alle monumenten in de gemeente vindt u in de monumentenlijst Wormerland.

De overheid kan eigenaren van monumenten financieel helpen bij het onderhoud van hun monument. Of u in aanmerking komt voor een subsidie, lening of voor fiscale voordelen is afhankelijk van het soort monument dat u bezit. Er zijn drie soorten monumenten: gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten, rijksmonumenten.

Gemeentelijk monument

Met het formulier 'instandhoudingsubsidie gemeentelijk monument' kunt u een bijdrage in de onderhoudswerkzaamheden aan een gemeentelijk monument aanvragen. Aan het verlenen van een subsidie kunnen voorwaarden gesteld worden. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het door de gemeente vastgestelde subsidiebeleid.

Verder kunt u voor gemeentelijke monumenten bij het Nationaal Restauratiefonds in combinatie met het Prins Bernhard Cultuurfonds een aanvraag indienen om in aanmerking te komen van een laagrente lening (een % lager dan het landelijk renteniveau) voor cascoherstel.

Website - Prins Bernhard cultuurfonds

Website - restauratiefonds - gemeentelijk monument

Provinciaal monument

Provinciale monumenten zijn gebouwen die op de provinciale monumentenlijst staan en vanuit de provincie worden beschermd. De Provinciale Staten wijzen provinciale monumenten aan.

Voor eigenaren van provinciale monumenten met een woonfunctie is het mogelijk om laagrentedragende hypothecaire leningen aan te vragen via het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten dat is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds.

Daarnaast biedt de provincie nog subsidiemogelijkheden voor onderhoud van provinciale monumenten en restauratie van provinciale monumenten die geen woonhuis zijn.

Website - restauratiefonds - provinciaal monument

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonumentaal woonhuis of een rijksmonumentale boerderij zonder agrarische functie komt u in aanmerking voor een lening met lage rente: de Restauratiefonds-hypotheek. Hoe u deze kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn, staat op de website van het Restauratiefonds.

Voor een rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een klooster, molen of vuurtoren, is er instandhoudingssubsidie. De instandhoudingssubsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van zes jaar uitgekeerd. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Als eigenaar van een rijksmonument zonder woonhuisfunctie kunt u ook een laagrentende lening krijgen van het Restauratiefonds. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Website - restauratiefonds - rijksmonument

De gemeentelijke monumentencommissie is een belangeloos adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur kan adviseren. Belangrijk onderdeel in de vergaderingen zijn de planbeoordelingen voor wijzigingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten. De vergaderingen zijn openbaar.

De monumentencommissie adviseert het college over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft de monumentencommissie andere taken zoals het beoordelen van wijzigingsplannen van gemeentelijke en rijksmonumenten en het geven van adviezen aan de eigenaren/ontwikkelaar van monumenten.

In het door het college vastgestelde Reglement op de Monumentencommissie Wormerland 2005 staat het kader waarbinnen de monumentencommissie haar advieswerkzaamheden verricht.

Geïntegreerde adviescommissie Welstand en Monumenten

Met ingang van 1 januari 2016 is de adviestaak over wijzigingen van, bij of op monumenten ook neergelegd bij MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit) en is de gecombineerde adviescommissie Welstand en Monumenten Wormerland gevormd.

Indien er plannen over monumenten op de agenda komen, schuiven twee gespecialiseerde commissieleden over monumenten aan bij de commissieleden voor welstand en is er spraken van en gecombineerde commissie.

Vergaderingen

In de regel vinden de vergaderingen op dinsdagmorgen plaats om de twee weken. De vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het taakveld Vergunningen van de gemeente, telefoon 075 651 2100.

Contact & openingtijden

Goed nieuws! Op 8 februari 2022 is door de gemeenteraad van Wormerland de Erfgoednota Wormerland 2021-2025 vastgesteld.

In de Erfgoednota worden de grenzen voorgelegd voor het verbinden van erfgoed met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente Wormerland wil deze laatste ontwikkeling stimuleren en wil dat ons cultureel erfgoed en onze cultuurhistorische identiteit richting gaan geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. 

Verbinding verleden, heden & toekomst

De ruimtelijke omgeving van Wormerland is altijd in ontwikkeling en vormt daarmee een levende en veranderende omgeving. Erfgoed maakt hier onderdeel van uit en verandert dus mee. Het legt op deze manier de verbinding tussen heden, verleden en toekomst van een plek. De geschiedenis vertelt over de identiteit van een gebied en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit ervan. Hierdoor blijft de identiteit en cultuur van onze stad behouden en beleefbaar voor iedereen, ook voor volgende generaties.

Erfgoed als integraal onderdeel van de stad

Erfgoed staat niet op zichzelf, het is een breed onderdeel binnen Wormerland. We wonen erin, we lopen eroverheen, we kunnen het economisch benutten. De Erfgoednota is een van de bouwstenen van het beleid rondom het koesteren van de historie van Wormerland, naast en in lijn met onder meer de omgevingsvisie.

Hieronder vindt u de erfgoednota. Wij wensen u veel leesplezier!