Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Cargill

Ontwerp bestemmingsplan Zandweg 232-242 / Cargill

De gemeente heeft de woningen Zandweg 232 t/m 242 (even nummers) gekocht met daarbij overeengekomen dat de woningen gesloopt zullen worden. 

Ter plaatse van de ontstane ruimte wordt overwogen om groenvoorzieningen aan te leggen en daarnaast een (relatief geringe) uitbreiding van de bedrijfshal van Cargill te faciliteren. Voor deze ontwikkelingen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Er wordt hier uitgegaan van een standstill, de milieuwaarden met betrekking tot geluid, geur en trillingen zullen middels deze ontwikkeling niet toenemen. 

Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming “Wonen” gewijzigd in een “Groen” en “Bedrijf” -bestemming

Het ontwerpbestemmingsplan “Zandweg 232 t/m 242” met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli ter inzage. Dit betekent dat het voor belanghebbenden, waaronder de direct omwonenden, mogelijk is om hun opmerkingen en bedenkingen te geven over het plan. Het is in te zien in het gemeentehuis van Wormerland aan de Koetserstraat 3 te Wormer. Ook is het plan in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0880.BP80717-0001

Door de coronamaatregelen kun je het bestemmingsplan in het gemeentehuis alleen op afspraak inzien. Dat kan tussen 9:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 075 - 651 21 00. 

We willen u dringend verzoeken het plan online te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Na de terinzagelegging wordt er bij de binnen gekomen zienswijzen afgewogen of dit moet leiden tot een aanpassing in het plan. Dit wordt vertaald in een zienswijzennota, welke als bijlage van het definitieve bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de Raad. De raad zal vervolgens besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad, zal er (na publicatie) een bezwaartermijn volgen. Gedurende 6 weken, kunnen de personen die een zienswijze hebben ingediend, aangeven of ze bezwaar willen maken.

Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk op het moment dat er geen (lopende) bezwaren zijn.

Vanaf het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, beginnen we met de omgevingsvergunning. In deze fase organiseert Cargill een inloopbijeenkomst om de invulling van de groenstrook met de directe omwonenden te bespreken. De gemeente toetst in deze fase de omgevingsvergunning.

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan iedereen zienswijzen indienen. Dit kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk (gemotiveerd en ondertekend) worden ingediend. Een zienswijze moet worden gericht aan: de gemeenteraad van Wormerland, Postbus 20, 1530 AA Wormer, onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zandweg 232 t/m 242’. Voor een eventuele mondelinge (telefonische) zienswijze kun je contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening, telefoon 075-651 21 00.

Aan de Zandweg exploiteert Cargill al decennialang een cacaofabriek aan de Veerdijk in Wormer, op relatief korte afstand van woningen aan de Zandweg. 

2007

Hoewel er geen vergunningvoorschriften of wettelijke normen worden overschreden, ervaren de bewoners van de Zandweg sinds de uitbreiding in 2007 op momenten hinder door geluid, trillingen en geur afkomstig van de locatie van Cargill.

9 oktober 2018

Na het raadbesluit zijn in overleg met bewoners van de aangrenzende percelen Zandweg 232-242 (even nummers), de woningen door de gemeente opgekocht. 

Hierbij is de afspraak gemaakt met Cargill dat de woningen bij de vaststelling van het (definitieve) bestemmingsplan worden doorverkocht aan Cargill en vervolgens worden gesloopt.

Met Cargill is hierbij ook overeengekomen dat er binnen de bestemmingsplanwijziging voor de sloop van de woningen er ook ruimte wordt gemaakt voor een kleine uitbreiding van Cargill ten behoeve van opslag. Belangrijk was hierbij dat de milieuwaarden op de andere omwonenden niet mogen toenemen. Er is uitgegaan van het “standstill” principe.

25 februari 2019

Op 25 februari 2019 was de eerste inloopavond over de ontwikkelingen aan de Zandweg. Hier was er de ruimte om vragen te stellen over milieuzaken zoals geur geluid, licht en trillingen. Er is info gedeeld over de plannen van Cargill en was er de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te geven over groenstrook. Met deze input is Cargill aan het werk gegaan om de geluid en lichtoverlast te verminderen. Ook heeft Cargill de input voor de groenstrook meegenomen bij het maken van het bestemmingsplan.

Periode 2019, 2020

Na de avond is Cargill ook bezig gegaan met het uitvoeren van de onderzoeken zoals een geluidsonderzoek, geuronderzoek, natuuronderzoek etc. Deze en andere onderzoeken zijn nodig om een nieuw, gewijzigd bestemmingsplan te kunnen maken. Belangrijk hierbij was dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan. Het plan moet passen binnen de bestaande milieuvergunning en de milieuwaarden mogen niet toenemen. De zorgvuldigheid die hierbij kwam kijken heeft ervoor gezorgd dat er veel tijd overheen is gegaan totdat er met een definitief ontwerpplan is gekomen. Ook heeft Corona voor vertraging gezorgd. 

29 april 2021

Op 29 april 2021 heeft Rob Berkhout digitaal de omwonenden geïnformeerd over de status van project. Er was hier ook ruimte om vragen te stellen. De informatieavond is terug te kijken op de gemeentelijk website. Alle vragen die binnen zijn gekomen tijdens de informatieavond zijn voorzien van een antwoord op de projectpagina van Cargill, op de gemeentelijke website terug te vinden. 

25 mei 2021

Op 25 mei heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Zandweg 232 t/m 242 vastgesteld.

Op 29 april 2021 is er een digitale informatieavond geweest. In digitale vorm sprak wethouder Rob Berkhout over de plannen. De avond is opgenomen en is hier terug te zien.