Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Groenonderhoud

De waarde van groen is van essentieel belang voor een goede leefomgeving. Groen is belangrijk voor mens en dier. Groen levert in de gebouwde omgeving veel meerwaarde. Het bevordert de gezondheid, de leefbaarheid en geeft de bebouwde omgeving een vriendelijk gezicht.

Groenbeheer is bepalend voor hoe u de openbare ruimte beleeft. De gemeente Wormerland heeft de ambitie om haar inwoners een verzorgde openbare ruimte aan te bieden. Daarvoor worden in het beheer keuzes gemaakt over bijvoorbeeld werkwijze, verdeling van geld en samenwerking met andere partijen.

Met het vaststellen van de Groenstructuurvisie 2017-2027 geeft de gemeente aan welke keuzes zij maakt, hoe ze het groen gaat onderhouden en waar zij de komende tijd op inzet.

De gemeente Wormerland heeft de volgende ambities:

Dorpsniveau:

 • Ontwikkelen samenhangende groenstructuur;
 • Vergroenen van de dorpskern;
 • Het groene beeld van de kenmerkende rand versterken;
 • Het beeld en de zichtbaarheid van de karakteristieke watergangen verbeteren en de relatie met het buitengebied vergroten. Zichtbaarheid vergroot de waarde van de watergangen als element in de gebouwde omgeving;
 • De inrichting van de oevers langs de watergangen inplanten met een ecologisch ruigere inslag.


Buurtniveau:

 • Met de hervorming van een woonbuurt, worden ook de plantvakken en beplanting opnieuw vormgegeven. Deze nieuwe beplanting zorgt voor meer bloei, meer biodiversiteit en seizoensbeleving. Daarnaast kan nieuwe beplanting onderhoudskosten verminderen;
 • Herinrichten buurtparken.

Om het groen in de gemeente voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren, doet de gemeente onder andere het volgende:

 • We houden ons aan de wettelijke bepalingen van de Natuurwet. We voeren bestendig beheer. Voordat we snoei-, kap-, of renovatiewerkzaamheden uitvoeren, wordt de situatie eerst door deskundigen beoordeeld;
 • We voeren inventarisaties in de openbare ruimte uit. Zo zijn alle plantvakken in kaart gebracht en op kwaliteit beoordeeld. Daarnaast worden bomen regelmatig gecontroleerd;
 • We houden de werkzaamheden van de aannemers in de gaten en controleren de geleverde kwaliteit;
 • Daar waar nodig vernieuwen we plantvakken waarbij rekening wordt gehouden met de groenstructuurvisie;
 • We voeren maatregelen uit ter verbetering van de biodiversiteit door middel van diverse beplanting en ecologische oevers.

Dagelijks wordt er gewerkt aan het onderhoud van parken, plantsoenen en bomen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken.

We onderzoeken regelmatig hoe inwoners over het groen in hun omgeving denken. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. Meer informatie: Waar staat je gemeente.

De heg

We hebben afspraken over hoe goed we het groen onderhouden. Een heg moet er minimaal uitzien zoals op de middelste afbeelding, of rechts ervan. De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar, slechts een paar takjes steken uit de haag.

heggen

Verwijderen van onkruid

Onkruid in het openbaar groen verwijderen we met de schoffel. Zoals in boomspiegels of bij struiken. Op sommige stukken verwijderen we het zelfs met de hand.

Op verhardingen zoals op stoepen en pleinen verwijderen we onkruid door borstelen en vegen. We houden hiervoor een onderhoudsniveau B aan.

verwijderen van onkruid

Gras wordt niet meer op frequentie gemaaid, maar op basis van een beeldbestek. Dit betekent dat het gazon -het gehele jaar- op een bepaalde hoogte wordt gehouden. Dit is vooraf vastgelegd en wordt gecontroleerd. Anders dan voorheen is de maaimachine nu bijna het hele seizoen (maart – december) in de wijken te vinden.

Bermgras

Bermgras is 'ruig' gras en wordt in twee rondes van 4 tot 6 weken gemaaid. Dit gebeurt rond juni en september.

 • De eerste maaironde is voornamelijk voor de verkeersveiligheid, denk hierbij aan rotondes, middenbermen en onoverzichtelijke hoeken.
 • Gevaarlijke kruisingen in het verkeer krijgen voorrang in de planning. Als het nodig is, worden deze kruisingen vaker gemaaid.
 • De maaifrequentie ligt dit jaar lager dan anders, dit ter bevordering van de biodiversiteit in de gemeente.
 • Bermen die geheel werden gemaaid worden nu gefaseerd of d.m.v. sinusbeheer* onderhouden. 
 • Daar waar mogelijk wordt ter plekke beoordeeld of en wat er overgeslagen kan worden, dit kan een rommeliger beeld geven dan voorheen.

Tussen de maairondes door worden er obstakels gemaaid. Dit betekent dat het hoge gras rond bomen, paaltjes, en andere objecten wordt verwijderd. Dit zorgt soms voor overlast van gras op wegen en paden, maar dat wordt altijd weer weggehaald.

* Wat is sinusbeheer

Bij sinusbeheer blijft per maaibeurt ca. 40% van de vegetatie staan en wordt er gewerkt met slingerende maaipaden, zogenaamde sinuspaden. Deze variëren in ruimte en tijd. Als resultaat ontstaat heel veel variatie, wat uitermate gunstig is voor de biodiversiteit. Bovendien wordt flora- en faunagericht beheer verweven in één methode. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de vlinderstichting. Daar vindt u ook foto's en ziet u hoe een landschap er onder sinusbeheer uit kan zien.

Plekken waar niet gemaaid wordt

In gebieden waar beschermde planten- en diersoorten leven, wordt nu bewust niet gemaaid. Voor deze plekken wordt een maaischema gemaakt op basis van de wet natuurbescherming. Hierbij wordt rekening gehouden met de planten en dieren die er leven.

* Wanneer het risico bestaat dat de maaimachines beschadigd raken door bijvoorbeeld achtergebleven vuilnis, wordt er ook niet gemaaid.

Overgeslagen plekken

Plekken worden overgeslagen omdat er niet gemaaid mag worden, er teveel regen is gevallen of omdat er iets in de weg ligt, zoals zwerfafval of bootjes.

Wij planten en kappen bomen in Wormerland. Soms is het nodig om een boom te kappen, omdat hij ziek is of schade veroorzaakt. Voor het kappen van bomen hanteren we één-op-één herplantplicht. Het herplanten van een boom hoeft niet altijd op dezelfde plaats. Dat kan ook ergens anders in de gemeente zijn. De regels over het kappen van een boom in de openbare ruimte zijn vastgelegd in de APV.

In de volgende gevallen wordt geen vergunning verleend voor het kappen van een boom:
⦁    bij overlast van bladluis
⦁    bij overlast van vogels
⦁    bij overlast door bladafval
⦁    bij angst voor omwaaien of afvallende takken
⦁    bij overlast van zaden en vruchten
⦁    bij overlast door worteldruk of lichtontneming

In deze gevallen wordt bekeken of er andere oplossingen zijn, bijvoorbeeld een boom snoeien.

Waarom kapt de gemeente bomen?

1. De gezondheid van de boom gaat achteruit
Wij inspecteren regelmatig alle bomen. Toch gebeurt het soms dat een boom een direct gevaar is voor zijn omgeving. De gemeente mag de boom dan kappen of fors snoeien zonder een vergunning aan te vragen. Dat heet een noodkap.
We voeren regelmatig inspecties uit naar de gezondheid van onze bomen. Zo lang de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan.

2. De boom veroorzaakt schade aan de stoep, de weg of een gebouw
Boomwortels kunnen een stoep of weg optillen. Soms veroorzaakt dit meer dan 3 centimeter hoogteverschil. Dat noemen wij ‘ernstige wortelopdruk’. Bomen kunnen ook tegen een gevel aangroeien of de fundering van een huis beschadigen. We kunnen dan een aantal dingen doen.

 • We laten de boom staan en herstellen de schade die hij heeft veroorzaakt. We verbeteren dan meteen de standplaats van de boom. Hiermee voorkomen we nieuwe schade.
 • We kijken of we de omgeving van de boom kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld de stoep of de weg te versmallen. Zo ontstaat een groter stuk groen rond de boom.
 • In sommige gevallen vragen we een kapvergunning aan.


3. De boom moet weg voor een nieuwe inrichting van de ruimte
Soms moeten bomen weg door een nieuwe inrichting. Bijvoorbeeld voor nieuwbouw, het aanleggen van een nieuwe weg of het vervangen van riolering. Dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Als het niet anders kan, wordt er een kapvergunning aangevraagd.

4. De boom is dood
Dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we deze weg. Voor het kappen van dode bomen vragen we een vergunning aan.
Vogels niet verstoren bij kap
Bij het kappen van bomen houdt de gemeente zich aan de gedragscode Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat we ons best doen om bijvoorbeeld broedende vogels niet te verstoren.

Boomstronk verwijderen
Als een boom gekapt is, blijft de boomstronk achter. We verwijderen de boomstronk later met een speciale machine.

Hoe weet je welke bomen de gemeente gaat kappen?
De vergunningen worden middels de bekendmakingen in de gemeente berichten gepubliceerd.

Het kappen van uw eigen boom

Hebt u een boom die u wilt kappen? Als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 30 cm (gemeten op 1,30 meter hoogte) dan hebt u geen kapvergunning nodig.
Is de dwarsdoorsnede van de boom op 1,30 meter hoogte groter dan 30 cm dan hebt u een kapvergunning nodig.

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?
⦁    Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie)
⦁    Situatietekening met locatie van de boom/bomen
⦁    Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom/bomen (indien van toepassing)
⦁    U legt uit waarom het nodig is de boom/bomen te kappen
⦁    Quickscan Wet Natuurbescherming

Website - Wet Natuurbescherming

Inspecties

De gemeente heeft een werkschema voor de inspectie van bomen in Wormerland. De meeste bomen controleren we één keer per drie jaar. Bomen die meer risico lopen, controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen die gebreken vertonen zoals essentaksterfte.

Boomveiligheidscontrole
De controle die we bij de bomen uitvoeren, heet VTA-inspectie (Visual Tree Assessment). De VTA-inspectie is de meest gebruikelijke aanpak in Nederland. Met deze inspectie kijken we of de boom iets mankeert. Dit geeft een goede indruk van de gezondheid, stabiliteit en veiligheid van de boom.

Daarnaast besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de boom. Alle informatie van de controles houden we per boom bij in een digitaal systeem. Zijn er aanwijzingen voor verborgen gebreken? Dan doen we verder onderzoek. Voor bomen die een gevaar kunnen worden voor hun omgeving, wordt een kapvergunning aangevraagd. Sommige bomen leveren direct gevaar op voor hun omgeving. Dan kunnen we zelfs een noodkap doen.

Als naast uw woning of tuin een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u dit soms kopen. Ook is het wel eens mogelijk om de grond te huren of tijdelijk in gebruik te nemen. U moet hier wel voor betalen. Het is niet toegestaan om grond zonder toestemming van de gemeente te gebruiken.

Voorwaarden:

 • De grond grenst aan uw tuin, huis of land;
 • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst;
 • De omwonenden hebben er geen last van als de groenstrook van u wordt;
 • U zorgt na de koop zelf voor het onderhoud van het stuk groen;
 • Er mogen geen kabels en leidingen of riolen onder het stuk grond lopen;
 • Uw plannen met het stuk grond moeten passen in de regels van de gemeente.

Via een melding openbare ruimte kunt u een aanvraag hiervoor doen.

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een groenstrook, een plantsoen of een hofje. Het is mogelijk om samen met uw buren, de vereniging of stichting waarvan u lid bent groen te adopteren. Als u met meer mensen aan de slag gaat is het mogelijk om grotere stukken groen te adopteren.

De gemeente juicht groenadoptie toe omdat het bewoners met hun leefomgeving verbindt. Daarbij wordt de manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht persoonlijker.

De belangrijkste spelregels voor groenadoptie zijn:

 • Bij groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente;
 • Het is mogelijk om ondersteuning of advies te krijgen als u vragen hebt over de beplanting;
 • Het stuk grond dat u adopteert moet groen en openbaar toegankelijk blijven;
 • Het stuk groen moet duidelijk begrensd zijn, bijvoorbeeld door paden;
 • Regels uit de omgevingsvergunning (flora en fauna, kapvergunnning, bouwvergunning) gelden ook voor het geadopteerde groen;
 • Aanpassing van de beplanting of de inrichting doet u in overleg met de gemeente;
 • In het broedseizoen moet u rekening houden met broedende vogels;
 • De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden in het stuk groenadoptie uit te (laten) voeren of de adoptie te beëindigen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan kabels en leidingen of bij een eventuele herinrichting;
 • Als u een idee voor een leuk initiatief wilt doorgeven, vraag uw buren dan eerst of zij het er mee eens zijn;
 • Het beheer en het onderhoud van de bomen blijft bij de gemeente;

Als u meer wilt weten en/of groen wilt adopteren, dan kunt u dit via een melding openbare ruimte melden.