Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Opvang Poelweg

Gemeente Wormerland heeft op locatie De Kleine Braak (naast de Poelweg) in Wormer 21 tijdelijke woningen geplaatst voor ongeveer 50 vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van Oekraïense vluchtelingen is een Rijksopdracht. Daarom betaalt het Rijk ook alle kosten van deze tijdelijke slaapplaatsen. De omgevingsvergunning is op 11 oktober 2023 verleend. 

Wilt u meer weten over deze locatie? Hieronder kunt u per onderwerp meer informatie teruglezen en in het menu rechts de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Start voorbereidende werkzaamheden

In december 2022 is er zand op de locatie aangebracht. Vanaf 20 februari 2023 is vervolgens gestart met graafwerkzaamheden en bouwrijp-maken van het stuk grond. De werkzaamheden vinden plaats in/met de zandlaag die is gestort en in het uitvlakken van de huidige leeflaag. De afdekking en de vervuilde grond daaronder wordt niet aangetast. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het grondwater. Tot slot zijn er ecologische (voorzorgs)maatregelen getroffen ten behoeve van de ringslang en de hermelijn en zijn de werkzaamheden onder ecologische begeleiding uitgevoerd. 

Opvang vluchtelingen

Gemeente Wormerland vangt al vanaf het begin van de oorlog vluchtelingen uit Oekraïne op. In de eerste plaats ging het om spoedopvang in de sporthal. Vrij snel erna zijn mensen opgevangen in de Gele Lisstraat, Rigastraat, Bordwalserstraat en in verschillende hotels, B&B’s en bij gastgezinnen. Met deze opvangplekken voldeed de gemeente nog niet aan de taakstelling die door het Rijk is opgelegd, er moesten meer opvangplekken komen, die voor langere tijd beschikbaar zou zijn. De gemeente heeft dat met de woonunits gerealiseerd. Naast vluchtelingen uit Oekraïne wil de gemeente hier op termijn ook ruimte bieden om spoedzoekers (mensen die met hoge urgentie woonruimte zoeken), starters en statushouders een woning te bieden.

Wonen op een voormalige stortplaats

In de zoektocht naar een locatie zijn verschillende locaties beoordeeld. Vaak waren deze locaties te klein of te kort beschikbaar. De locatie aan de Poelweg is in eigendom van de gemeente en is een voormalige stortplaats. De vervuilde grond is gesaneerd en in 2013 afgedekt. De gemeente heeft toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst IJmond om hier woonunits te mogen plaatsen. Daar is toestemming voor gegeven, zolang de deklaag maar in tact blijft. Er mag dus niet gegraven of geheid worden. Daarom heeft de gemeente in december een zandlaag op de deklaag gestort en in die zandlaag worden leidingen gelegd voor riolering en drinkwater. De woonunits worden van warmte voorzien met duurzame energie en niet met gasleidingen, zodat deze niet aangelegd hoeven te worden. De woonunits worden op een verharding geplaatst (stelconplaten), zodat heien voor de fundering niet nodig is.

Verkeer en veiligheid

De opvanglocatie krijgt op het terrein ruimte voor het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen. Er wordt ook nog nagedacht over een goede verkeersafwikkeling op de kruising van de Poelweg en de Ringdijk. Het is bij de woonunits niet mogelijk om tuintjes te ontwikkelen, gezien de deklaag die intact moet blijven. De gemeente wil de buitenruimte wel aantrekkelijk inrichten met ontmoetingsplekken en groen, daar worden plantenbakken voor ingezet.

Besluitvorming en procedures

Voor het plaatsen van de woonunits is een omgevingsvergunning nodig. Aangezien de doorlooptijd van een ruimtelijke procedure lang is, heeft de gemeente een gedoogbeschikking afgegeven op basis van het Staatsnoodrecht, gedurende de periode dat de omgevingsvergunning nog niet is verleend. Dit houdt in dat de gemeente de bouwwerkzaamheden kan uitvoeren. Er mag wel bezwaar ingediend worden, maar dat de overheid dit naast zich neer mag leggen.

De aanvraag omgevingsvergunning omvat twee delen: toestemming voor het plaatsen van woonunits voor de opvang van Oekraïners (fase 1) en in de volgende fase woonunits voor spoedzoekers, starters en statushouders (fase 2). Mochten hiervoor bezwaren worden ingediend, dan moeten deze behandeld worden. De omgevingsvergunning is op 11 oktober 2023 verleend.

Hieronder een overzicht van verschillende processtappen:

 • 20 december 2022
  Besluit gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel
 • Januari 2023
  Start ruimtelijke procedure
 • Februari 2023
  Akkoord van het Rijk voor het plaatsen van de woonunits
 • Februari - april 2023
  Besluit over omgevingsvergunning fase 1 op basis van Staatsnoodrecht
  14 maart gedoogbeschikking verleend
 • Maart 2023
  Levering woonunits voor opvang Oekraïners
 • April – juni 2023
  Aansluiten units op infrastructuur en bewoonbaar maken van de units
 • Juli 2023
  Start bewoning
 • Juli 2023
  Besluit: Ontwerp-omgevingsvergunning, fase 1
 • Juli – september 2023
  Ter inzagelegging van de omgevingsvergunning 
 • Oktober 2023
  Omgevingsvergunning verleend 
 • Q4 2023
  Besluit: Plaatsen woonunits voor spoedzoekers, starters en statushouders (fase 2)

Schetsontwerpen

Er zijn schetsontwerpen gemaakt om een beeld te geven van hoe de locatie aan de Poelweg ingericht kan worden. Er wordt hierbij in ieder geval rekening gehouden met:

 1. De woonunits bestaan maar uit één woonlaag;
 2. Een goede inpassing in het landschap, zoals het behoud van doorkijkjes voor bewoners van de Poelweg;
 3. De woonunits worden op 8 meter van de bomen aan de Noordzijde geplaatst;
 4. Behoud van bomen en sloten en oevers zoveel mogelijk ontzien;
 5. Het gaat om 21 woonunits voor de opvang van Oekraïners en 29 woonunits voor de overige doelgroepen..

In overleg met omwonenden is gekeken naar gevelbekleding en de inrichting van de openbare ruimte.

22-1392_Beeld 1_dd. 13-04-2023.pdf

22-1392_Beeld 2_dd. 13-04-2023.pdf

22-1392_Beeld 3_dd. 13-04-2023.pdf

22-1392_Beeld 4_dd. 13-04-2023.pdf

22-1392_Vogelvlucht_dd. 17-04-2023.pdf

Bijlage - stedenbouwkundige verkenning Poelweg

Het gaat om tijdelijke woningen om in eerste instantie een oplossing te bieden voor het grote opvang probleem in Nederland rond vluchtelingen. Deze woningen moeten helpen om snel een plek te creëren voor de opvang van Oekraïners.

We hebben voor deze plek gekozen omdat dit perceel van de gemeente is en daarmee snel beschikbaar. Ook is het perceel groot genoeg om ook woningen voor andere woningzoekenden te kunnen plaatsen.

Is dit wel een handige locatie? Alles is zo ver weg.

Het centrum van Wormer is op acht minuten fietsafstand, dus dat is best dichtbij. We hebben wel naar andere locaties gekeken, maar die waren te kort beschikbaar of te klein om echt iets aan opvang te kunnen doen. Vandaar dat er voor deze locatie gekozen is.

Komen er nog meer plekken waar tijdelijke woningen worden geplaatst?

Op dit moment zijn er geen andere plekken.

Is er ook naar een alternatieve locatie gezocht?

 • Bijvoorbeeld een boot aan de Zaan bij het voormalige terrein van Floris, bij de PTT-toren of bij Sollas?
  Een boot zorgt voor geclusterde opvang met veel gedeelde voorzieningen. Een dergelijke vorm van opvang is voor langere tijd niet wenselijk. Tevens was het aanbrengen van een veilige aanlegvoorziening ingewikkeld en duur.
 • Of de locatie De Groene Wig, langs de Spekhuisstraat tussen Veerdijk en Rigastraat (5500 m2)?
  Deze locatie is te klein voor de realisatie van 50 modulaire woningen.
 • Of de groenstrook achter Bruijnvisweg en Nieuweweg (9600 m2)?
  Deze groenstrook fungeert als bufferzone tussen woningen en industrieterrein, daarom heeft deze locatie niet de voorkeur. Daarnaast kunnen de woonunits niet geplaatst worden zonder alle bomen te kappen. Het kappen van enkele bomen is funest voor het bos vanwege de kwaliteit van de bomen en veranderingen in de windbelasting
 • Of op het terrein bij Spijtstraat?
  Deze locatie is onderdeel van de groenstructuurvisie en heeft een hoge gebruiksintensiteit als speelveld, wandelroute en honden losloop gebied. Er wordt om die redenen en om het verlies van uitzicht veel weerstand van omwonenden verwacht. 
 • Is het niet mogelijk om de opvangplekken op verschillende plekken in de gemeente te realiseren?
  Vanwege beheersbaarheid en effectiviteit heeft één locatie de voorkeur. Om te zorgen voor een fijn en aangenaam woonklimaat is er gekozen voor een doelgroepenmix van vluchtelingen uit Oekraïne, spoedzoekers, starters en statushouders. Deze mix kan heel goed helpen bij integratie en het leren van de taal, vooral in een kleinschalige vorm zoals deze.

Om de woningen te kunnen plaatsen moesten verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo is het terrein opgehoogd met een leeflaag van zand. Deze laag moest een tijdje liggen voordat er leidingen in die zandlaag aangebracht konden worden voor aan- en afvoer van water en elektriciteit. Er zijn geen gasaansluitingen. Vervolgens zijn de woonunits geplaatst en aangesloten op de nutsvoorzieningen. Ook is de buitenruimte ingericht. In juli 2023 zijn beschikbaar voor bewoningn. De woningen bestaan uit één woonlaag, daarmee blijft het effect op het uitzicht van omwonenden heel beperkt.

Woonunits zijn kleine kant-en-klare woningen die makkelijk en snel te plaatsen zijn. Het worden ook wel flexwoningen genoemd. Eén woonunit is ongeveer 23 m2, een gezinsunit is 46 m2. De woonunits bestaan uit één woonlaag.

De units zijn via het water naar het terrein gebracht.

Voor de berekening van planschade is een procedure beschikbaar. Hierbij verkent een onafhankelijke partij de waardedaling als gevolg van projecten in de omgeving.

De voormalige stortplaats “Poelweg” is in 2013-2014 gesaneerd. De voormalige stortplaats is in zijn geheel afgedekt met een duurzame afdekking en bestaat grotendeels uit een leeflaag van grond met een dikte van 0,6 tot ongeveer 1,0 m. Het perceel is geschikt voor het plaatsen van tijdelijke flexwoningen, één-laags hoog, op stelconplaten. Er mag namelijk niet geheid worden in deze grond om de leeflaag niet aan te tasten. ODIJmond is de partij die hier over gaat, zij hebben een positief advies voor deze locatie afgegeven.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 15 december 2022, zijn vragen gesteld over de mogelijke vervuiling van het grondwater. Zeker als de locatie met woonunits in gebruik wordt genomen. Wij hebben aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het grondwater. Op basis van het onderzoek blijkt dat het grondwater niet tot maximaal licht verontreinigd is met barium en zink. De aangetroffen verontreinigingen geven geen aanleiding tot de uitvoering van aanvullend onderzoek. Deze conclusie wordt ook door ODIJmond onderschreven.

Voor de zorgvuldigheid zullen we de komende jaren herhalingsonderzoeken naar het grondwater uitvoeren om zo de kwaliteit van het grondwater te monitoren.

Het gaat om 32 woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar worden 21 tijdelijke woningen van gemaakt. Eén unit staat niet gelijk aan één woning. De units hebben namelijk verschillende afmetingen waardoor van twee units bijvoorbeeld een grotere woning voor een gezin gemaakt kan worden.

Het is de intentie van de gemeente om ook voor andere woningzoekenden flexwoningen op de Poelweg te realiseren. Het gaat dan om 29 tijdelijke woningen.

Er is een vergunning aangevraagd om de tijdelijke woningen tien jaar te laten staan. Voor diezelfde termijn heeft de provincie Noord-Holland ontheffing verleend.

De locatie en het aantal woningen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, staan vast. Andere zaken die inwoners aandragen nemen wij mee in de verdere uitwerking van de plannen. Denk hierbij aan zorgen of er voldoende voorzieningen zijn en over de toename van het verkeer.

Op welke onderdelen kan ik meedenken en hoe kan ik dit doen?

De inrichting van het binnenterrein waar de tijdelijke woningen komen, staat nog open. Denk dan aan parkeerplaatsen, fietsparkeerplekken/stallingen, speelvoorzieningen, groen en bomen. Wij horen graag welke ideeën u daarover hebt. Uw ideeën kunt u e-mailen naar oekraine@wormerland.nl.

Waar heb ik inspraak op?

We zitten op dit moment in een crisissituatie. De nood is hoog en dat vraagt om snel handelen en beslissingen nemen. Dat betekent dat voor een besluit niet altijd ruimte is de buurt vooraf te informeren of te betrekken zoals we dat doen bij ‘gewone’ woningbouwprojecten waarbij woningen voor onbepaalde tijd worden gebouwd. Wij snappen dat de bewoners zich daardoor overvallen voelen. Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn voor inwoners om er iets van te vinden. Bij de vergunningen die moeten worden aangevraagd is de mogelijkheid om een zienswijze of een bezwaar in te dienen.

Op welke manier kan ik reageren op de plannen om tijdelijke woningen aan de Poelweg te plaatsen?

U kon reageren zodra het college en de raad hadden ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven om aan de Poelweg tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne te plaatsen (voor een periode van maximaal tien jaar). Dit voorlopig besluit wordt een ontwerpbesluit genoemd en is op 4 juli 2023 genomen. Daarna was er acht weken de tijd om op dit besluit te reageren. Er zijn geen reacties of zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is daarom op 11 oktober 2023 verleend. 

Het besluit om tijdelijke woningen voor de doelgroep Oekraïners te plaatsen kan genomen worden op grond van het landelijke staatnoodrecht. Deze noodwetgeving is door het kabinet in werking gesteld vanwege de urgentie om opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. De burgemeester kan op basis van deze wetgeving besluiten nemen om tijdelijke woningen te plaatsen op de voormalige stortplaats aan de Poelweg.

Het gaat maar om een beperkt aantal woningen en veel Oekraïners hebben hun auto niet mee kunnen nemen. 

In Wormerland is een tekort aan woningen, zeker onder jongeren en spoedzoekers. We snappen dan ook dat mensen zich zorgen maken over de woningnood. Door de asielcrisis kunnen we nu de woningnood versneld aanpakken. Het Rijk maakt daar ruimte voor, door extra geld beschikbaar te stellen voor tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen. We willen ook voor inwoners van Wormerland woningen realiseren, daarom is straks op deze locatie ook ruimte voor spoedzoekers en starters. De crisis zien wij ook als een kans om voor gewone woningzoekenden versneld woonruimte te realiseren.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen die met spoed een woning nodig hebben. In eerste instantie gaat het om vluchtelingen uit Oekraïne voor een periode van ongeveer twee tot drie jaar. De verwachting is dat zij er in het tweede kwartaal van 2023 kunnen gaan wonen. We weten niet hoe lang de crisis in Oekraïne aanhoudt en deze woningen nodig blijven voor Oekraïners. Mochten zij eerder vertrekken dan zullen we afwegen welke doelgroepen hier kunnen gaan wonen.

Welke Oekraïense vluchtelingen komen in aanmerking voor de tijdelijke woonunits?

Het is de insteek van de gemeente om de vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven en de vluchtelingen op tijdelijke locaties in aanmerking te laten komen voor de woonunits.

Wanneer komen de tijdelijke woningen voor andere woningzoekenden?

Op dit moment zijn we hierover in overleg met de woningcorporaties. Het streven is dat uiterlijk medio 2024 er 29 tijdelijke woningen voor andere woningzoekenden zijn op de Kleine Braak. De toewijzing van de woningen voor woningzoekenden loopt via de woningcorporatie.

Wat zijn spoedzoekers?

Dit zijn mensen die om verschillende redenen met spoed een woning nodig hebben. Denk dan aan mensen na een scheiding of mensen met een medische indicatie.

Wat we nu zien bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen dat veel mensen al aan het werk zijn. Kinderen van de vluchtelingen gaan naar school. Waar nodig wordt begeleiding ingezet. Ook maken we met de bewoners van de woonunits afspraken om overlast te voorkomen.

Hulp is altijd welkom. Het is op voorhand echter niet te voorzien welke hulp nodig is. Via ons mailadres oekraine@wormerland.nl kunt u zich bijdrage aan ons laten weten.

Sinds maart 2022 worden in Wormerland vluchtelingen opgevangen. We hebben diverse gemeentelijke opvanglocaties geregeld. Vanaf maart 2022 hebben wij voor vijf maanden crisis noodopvang verzorgd in een sporthal. Daarnaast verblijven er ook vluchtelingen in hotels, B&B’s en bij gastgezinnen.

Waar kunnen vluchtelingen die in deze regio aankomen voor opvang terecht?

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aankomen, worden opgevangen door het knooppunt coördinatie informatie Oekraïne (KCIO). Zij verwijzen de vluchtelingen door naar crisisnoodopvanglocaties in het land waar zij enkele dagen verblijven. Vanuit de crisisnoodopvang stromen de vluchtelingen door naar een noodopvang in of buiten de regio. Vanuit de noodopvang gaan zij naar een opvanglocatie waar zij langere tijd kunnen verblijven. Ook kunnen aangekomen vluchtelingen zich melden bij het Rode Kruis op het Centraal Station in Amsterdam.