Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Objectvergunning

In de openbare ruimte is het niet toegestaan om zonder vergunning voorwerpen te plaatsen, zoals steigers, toiletunits, puinbakken, gesloten containers, keetcontainers, portacabins, rijwielhekken, etc. (Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:10). De voorwerpen kunnen een gevaar of belemmering voor de openbare orde en veiligheid opleveren. Voor het plaatsen van dergelijke objecten of het inrichten van een werkterrein in de openbare ruimte hebt u een objectvergunning nodig.

U vraagt een objectvergunning aan door middel van het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier met bijgesloten situatietekening(en). Het aanvraagformulier kunt u op deze pagina downloaden.

Aanvraagformulier met situatietekening

Bij het aanvraagformulier dient u een situatietekening bij te voegen waarop duidelijk is aangegeven hoe de huidige situatie er uit ziet en hoe de situatie er uit komt te zien na het plaatsen van de objecten.

Minimaal negen weken vóór de gewenste plaatsing

Het aanvraagformulier en de bijgevoegde situatietekening moeten minimaal negen weken vóór de gewenste plaatsing van de objecten bij de gemeente worden ingediend. Het besluit moet namelijk 6 weken ter inzage liggen volgens de Algemene wet Bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen dan eventueel bezwaar indienen.

De aanvraag kunt u via de mail indienen via: apv@over-gemeenten.nl.

Of via de post opsturen naar:
OVER-gemeenten
Postbus 20
1530 AA WORMER

formulier - aanvragen objectvergunning

Voor het verkrijgen van de objectvergunning dienen de volgende punten nageleefd te worden:

  • Het gewenste object mag niet geplaatst worden op die gedeelten van wegen die bestemd zijn voor het (gemotoriseerd) verkeer;
  • De melder zorgt er zelf voor dat het object deugdelijk wordt afgezet met een degelijk en goed vastgezet hekwerk. Dit hekwerk wordt na elke werkdag afgesloten;
  • De hoeken van het hekwerk, voor zover grenzend aan de openbare weg, worden voorzien van rood-wit geblokte reflecterende verkeersplanken, aangebracht op een hoogte van 1 meter boven het wegdek of maaiveld ter plaatse van het object;
  • De functie van de straatkolken om het regenwater af te voeren wordt op geen enkele wijze belemmerd;
  • Het is verboden uit de bouwput komend water in het gemeenteriool te lozen en beton- en specieresten in het gemeenteriool te spoelen;
  • Het doorgaande verkeer (waaronder voetgangers) wordt niet gehinderd;
  • De gemeente herstelt voor rekening van de melder schade aan gemeente-eigendommen die voortvloeit uit de opslag van het tijdelijke object.

De gemeente kan per situatie nadere regels stellen.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling APV-vergunningen via het volgende e-mailadres: apv@over-gemeenten.nl of via telefoonnummer 075 - 651 21 00.

Een objectvergunning kost € 126,55.