Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Woonvisie

Wat is de woonvisie?

De woonvisie is het kaderstellende woondocument op gemeentelijk niveau. De woonvisie voorziet in een actueel woonbeleid, waarin de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen zijn vastgelegd en waarmee de gemeente anticipeert op de toekomstige (demografische) ontwikkelingen. De onderwerpen die in de woonvisie zijn opgenomen zijn: nieuwbouw, beschikbaar en betaalbaar, kwaliteit en wonen en zorg.

Het woningmarktonderzoek is een belangrijke onderlegger voor de woonvisie. In dit onderzoek wordt onder andere aangegeven hoe de woningvoorraad van de gemeente Wormerland is samengesteld, hoe deze wordt bewoond, wat de demografische voorspellingen voor de komende jaren zijn, welke woonbehoeften er op dit moment zijn en we de komende jaren verwachten en welke woningen naar eigendomsvorm en prijsklassen we kunnen bouwen om te voorzien in de huidige en toekomstige woonbehoeften.

Hieronder treft u de woonvisie en de nota van inspraak aan die op 20 juni 2017 door de gemeenteraad van Wormerland zijn vastgesteld.

De gemeente Wormerland streeft in de woonvisie het volgende doel na:

“een duurzame woningvoorraad die met het behoud van het groene karakter van de gemeente optimaal aansluit bij de (toekomstige) woningbehoefte en woonopgaven”.

De doelstelling is vertaald naar een viertal ambities. Onder de ambities staan vervolgens de bijbehorende maatregelen die we willen treffen.

Voldoende mogelijkheden voor onze inwoners om in de gemeente Wormerland te kunnen (blijven) wonen.

 • Uitbreiding woningvoorraad: nieuwbouw
 • Nieuwe plancapaciteit zoeken
 • Slaagkans voor senioren, starters, kwetsbare groepen verhogen
 • Zorg- en ondersteuningsstructuur

Een passende en betaalbare woningvoorraad.

 • Sociale voorraad beter benutten en omvang vergroten
 • Bevorderen doorstroming
 • Afname goedkope scheefheid
 • Taakstelling vergunninghouders realiseren
 • Betaalbaarheid

Voldoende beschutte, verzorgde en beschermde woonvormen voor senioren en onze inwoners met een zorg- en of ondersteuningsvraag.

 • Geschikte woningen en woonomgeving in relatie tot de gebruikers
 • Voldoende beschut, verzorgd en bescherm wonen
 • Een gevarieerd voorzieningenaanbod, meebewegend met de behoefte en mogelijkheden van de inwoners

Verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad met behoud van het groene karakter en de identiteit van de gemeente.

 • Duurzame nieuwbouw
 • Verduurzaming bestaande woningvoorraad
 • Verhogen kwaliteit van de leefomgeving
 • Functieverandering en herstructurering

De gemeente Wormerland, woningcorporaties WormerWonen en Parteon en de huurdersorganisaties Huurders voor Huurders en Huurdersplatform Parteon, zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de prestatieafspraken 2021-2023.

De doelen die door deze samenwerking bereikt moeten worden, vereisen een intensieve samenwerking. Met het tekenen van de overeenkomst laten de partijen zien daar gezamenlijk de schouders onder te willen zetten.

Op de website van de Sociale Kaart Wormerland staan organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van wonen.