Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Toekomstagenda voor Wormer- en Jisperveld

Het Wormer-en Jisperveld heeft te maken heeft met bodemdaling door de daling van het grondwaterpeil. Om het veenweidegebied te behouden en de uitstoot van CO2 terug te dringen, is goed waterbeheer van belang. Hoe doen we dat? Wie heeft welk belang? Hoe werken we samen aan de toekomst van dit unieke gebied?

Er zijn verschillende problemen door de bodemdaling en het beheer ervan.

Er is het risico op het verzakken van woningen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. De bodemdaling leidt tot onder meer funderingsproblemen en hoge lasten. Het verlagen van het waterpeil om voldoende drooglegging te bereiken, heeft soms tot direct gevolg dat houten funderingspalen droog komen te staan met paalrot tot gevolg.

Door de bodemdaling hebben boeren sneller last van het hoge waterpeil, terwijl een lage waterstand essentieel is om hun akkers en weilanden droog te houden. Op termijn zijn zij niet meer in staat de grond optimaal te benutten voor land-, akker- en tuinbouw. Hoe kunnen boeren innoveren? Welke gewassen gedijen wel onder deze natte omstandigheden.

In sommige delen van het Wormer-en Jisperveld daalt de bodem wel 1 à 2 centimeter per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de infrastructuur in deze gebieden in steeds hoger tempo verzakt en steeds frequent onderhouden moet worden om te voorkomen dat wegen onberijdbaar worden.

Informatie volgt

 • Langs de agrarische randen van het Wormer- en Jisperveld (de buitenrand). De buitenrand wordt agrarisch intensiever gebruikt en kent een frequente bemesting tot 20 ton/ha per jaar of meer. Bemesting van veenbodems kan indirect ook bijdragen aan verdroging en zorgt voor afbraak van veen.
 • In de kern Oostknollendam. De gehele kern ligt in een onderbemaling, wat leidt tot verzakking van de bodem.
 • In de linten van Wormer en Jisp. De weilanden die grenzen aan woonerven die worden onderbemalen zijn derhalve ’kwetsbaar’ voor verzakking.

Knelpunten en doelen Wormerland

 1. Bodemdaling is een probleem omdat:
  Lijstje met gevolgen: beginnen in met natuur en klimaat, daarna over infrastructuur en woningen
 2. Voor Wormerland zijn de knelpunten
  Onze focus ligt op het wjv, de knelpunten zoals nu beschreven gaan ook over de kernen, dat zou ik aanpassen.
 3. Doelen van Wormerland
  Balans natuur, agrariërs, bodemdaling en klimaat.
  En waarom relevant voor de inwoners?
Kaartje

a. Eigenaren en beheerders

 • Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK)    
 • Agrarische ondernemers
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Particuliere eigenaren gronden

b. Overheden

 • Rijksoverheid: opsteller en uitvoering klimaatakkoord
 • Provincie Noord-Holland: trekker van het dossier bodemdaling in onze provincie
 • HHNK: verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en kwantiteit
 • Metropoolregio Amsterdam: netwerkorganisatie, visieontwikkeling en regie
 • Gemeente Wormerland: eigenaar/bestemmingsplan
 • Milieudienst IJmond
 • Contactcommissies

c. Maatschappelijke instellingen en organisaties

 • Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken: subsidieverlener, vakorganisatie boeren en natuurbeheerorganisaties
 • LTO Noord: vakorganisatie boeren
 • Milieufederatie/Vogelwacht: bescherming natuur en milieu
 • Stichting De Poelboerderij: veldwerk, educatie en voorlichting
 •  Erfgoed/archeologie: bescherming oudheidkundige waarden
 • Laag-Holland

d. Gebruikers

 • Inwoners
 • Beroepsvissers
 • Jagersvereniging
 • Recreanten en toeristen
 • Sportverenigingen: kanovereniging, watersportverenigingen/ijsclub, fiets en wandelclubs

 • augustus/september 2020
  Consultatie van de betrokken partijen
 • oktober 2020
  1e concept rapportage met: knelpunten, adviezen voor aanpak
 • november 2020
  2e consultatieronde
 • januari 2021
  Oplevering definitief rapport
 • mei 2021
  Besluitvorming college en raad

Klik voor informatie over recreatie, varen en wandelen op de link hieronder:

Wormer- en Jisperveld, recreatie