Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Alcoholwetvergunning

U hebt een alcoholwetvergunning nodig als u in uw horecabedrijf alcohol verkoopt en het direct schenkt om op te drinken. Dat geldt bijvoorbeeld voor een café, restaurant, sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Naast een alcoholwetvergunning heeft u ook een horeca- exploitatie vergunning nodig. Een slijterij mag sterke drank verkopen. Hiervoor is een alcoholwetvergunning voor een slijtersbedrijf nodig.

U dient in het kader van de Alcoholwet een vergunning bij de gemeente aan te vragen indien u:

 • een (horeca)zaak wilt starten of een bestaande zaak overneemt.
 • de inrichting (bouwtechnisch) zodanig wijzigt dat niet meer wordt voldaan aan de inrichtingseisen.

Lees meer over een ontheffing voor het schenken van alcohol tijdens evenementen

Lees meer over een horecabedrijf beginnen

U vraagt een alcoholwet vergunning aan bij de gemeente. Naast het aanvraagformulier dient u een aantal bijlagen mee te sturen. Welke bijlagen u mee moet sturen hangt af van de vraag of u een commercieel bedrijf heeft (zoals een restaurant of een café) of handelt namens een paracommerciële instantie (zoals een vereniging of stichting).

Noodzakelijke gegevens voor een commerciële vergunning

De aanvraag voor een commerciële alcoholvergunning moet de volgende gegevens bevatten:

 1. Aanvraagformulier model A (ondertekend, gedateerd en volledig ingevuld);
 2. Leidinggevende verklaring bijlage bij model A van alle leidinggevenden;
 3. Kopie SVH-verklaring van alle leidinggevenden;
 4. Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) (met natuurlijke personen als bestuurder op het uittreksel);
 5. Kopie geldig ID-bewijs aanvrager(s) en leidinggevenden (geen rijbewijs);
 6. Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (als deze in loondienst zijn);
 7. De pacht- of huurovereenkomst of bewijs van eigendom van de inrichting;
 8. Vragenformulier Bibob, inclusief Bijlagenvel en bijlagen (volledig ingevuld en ondertekend);
 9. Jaarrekening van de laatste drie boekjaren (i.v.m. Bibob);
 10. Winst- en verliesrekening met toelichting van de laatste drie boekjaren (i.v.m. Bibob);
 11. Balans met toelichting van de laatste drie boekjaren (i.v.m. Bibob).

Noodzakelijke gegevens voor een paracommerciële vergunning (vereniging of stichting)

De aanvraag voor een paracommerciële alcoholvergunning moet de volgende gegevens bevatten:

 1. Aanvraagformulier model B (ondertekend en gedateerd en volledig ingevuld). Er dienen minimaal 2 leidinggevenden opgegeven te worden;
 2. Kopie SVH-verklaring van de 2 leidinggevenden;
 3. Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 4. Bestuursreglement, ondertekend en gedateerd en alle pagina’s geparafeerd door bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Een voorbeeld is verkrijgbaar bij NOC*NSF;
 5. Leidinggevenden (2 personen) (zie artikel 8 lid 6 Alcoholwet);
 6. Kopie geldig ID bewijs aanvrager en leidinggevenden (geen rijbewijs);
 7. Lijst met (bar)vrijwilligers (moeten een IVA-instructie hebben gehad);

Noodzakelijke gegevens voor een sportkantine

 • Model bestuursreglement (+ toelichting model bestuursreglement).
 • Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

bijlage - aanvraag drank- en horecavergunning model A _commercieel_.pdf

bijlage - bijlage bij aanvraag drank- en horecavergunning model A _commerc__.pdf 

bijlage - aanvraag drank- en horecavergunning model B _paracommercieel_.pdf

bijlage - model bestuursreglement alcohol in sportkantines.pdf 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een alcoholwet vergunning betaalt u:

€ 406,25 voor een nieuwe alcoholwet vergunning
€ 63,25 voor een kleine wijziging van een bestaande alcoholwet vergunning (bijv. bijschrijven van leidinggevende of naam lokaliteit)
€ 63,26 voor het in behandeling nemen van een verzoek voor de verruiming van de schenktijden
€ 122,55 voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verruimen van de openingstijden

Commerciële horeca inrichtingen
Bij een commerciële horeca inrichting is er sprake van het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholische drank voor gebruik ter plaatse. De sluitingstijden (en daarbij ook de schenktijden) voor commerciële horeca inrichtingen zijn vastgesteld in de APV onder artikel 2:29. Commerciële horeca inrichtingen dienen op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 07:00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 02:00 uur en 07:00 uur gesloten te zijn.

Para commerciële horeca inrichtingen
Bij een para commerciële horeca inrichting worden weliswaar bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken verstrekt, maar is dit een nevenactiviteit. De hoofdactiviteit ligt op een ander vlak, zoals activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Op para commerciële horeca inrichtingen (zoals een vereniging of stichting) is de drank- en horecaverordening van toepassing. Deze verordening schrijft voor dat de horeca inrichting op maandag tot en met zondag tussen 24:00 en 12:00 uur gesloten moet zijn. Alcohol mag alleen geschonken worden twee uur voor, tijdens en tot twee uur na een activiteit behorend tot de statutaire doelstellingen van de para commerciële inrichting. Daarnaast is het verboden om alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, en tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende para commerciële rechtspersoon zijn betrokken.

Verbod happy hours
Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het, voor zowel commerciële als para commerciële horeca inrichtingen, verboden om alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horeca inrichting gewoonlijk wordt gevraagd.

Evenementen
Bij het schenken van alcohol tijdens een evenement is er een ontheffing op basis van artikel 35 van de alcoholwet nodig. De schenktijden worden voorgeschreven in de ontheffing en worden op basis van de openings- en sluitingstijd van het evenement vastgesteld.