Use GTranslate to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Select language

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Wormerland adviseert de gemeente Wormerland over beleid en ontwikkelingen in het sociale domein. De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 2. Jeugdwet
 3. Participatiewet

De leden van de raad doen dit werk als vrijwilligers.

Onze gemeente heeft belangrijke taken die het leven van mensen direct raken:

 • wonen;
 • werken of juist geen werk;
 • actief betrokken zijn/blijven bij de maatschappij;
 • schulden of geldgebrek;
 • opgroeien en opvoeden;
 • naar school gaan;
 • zelfstandig worden;
 • ziek zijn en/of leven met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Dat allemaal bij elkaar is het sociaal domein.

Onze gemeente maakt hiervoor het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierin en hierover wordt meegedacht door Wormerlanders in de Adviesraad Sociaal Domein, afgekort ASD.

Kort samengevat: De ASD denkt actief mee over de taken die de gemeente heeft op basis van 3 wetten:

 1. de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 2. de Jeugdwet.
 3. de Participatiewet.

De leden van de raad doen dit werk als vrijwilligers.

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. De leden in de ASD doen dit werk als vrijwilligers.

De formele taken en bevoegdheden van (leden van) de adviesraad staan beschreven in de verordening:

Wilt u actueel nieuws over de ASD? Volg onze Facebookpagina. 

Facebookpagina - Adviesraad Sociaal Domein Wormerland

De adviesraad bestaat uit leden die zich betrokken voelen en/of ervaring hebben met een of meerdere specifieke thema's binnen het sociale domein. Alle leden zetten zich vrijwillig is en zij komen uit alle lagen van de bevolking binnen de gemeente Wormerland. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Al onze vrijwillige leden hebben naast een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met alle beleidsvelden van het sociaal domein, ook eigen aandachtsvelden waar zij zich op richten:

 • Vanuit de Wmo: vrijwilligerswerk, mantelzorg, voorzieningen voor gehandicapten, huishoudelijke hulp.
 • Vanuit de jeugdzorg: hulp bij opvoeding en maatschappelijk werk.
 • Vanuit Werk en Inkomen: ondersteuning bij het vinden van betaalde arbeid, voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen.

Leden

 • Narda Vermeulen, voorzitter
 • Liesbeth Rijken-Kralt, secretaris
 • Frits Louwersheimer
 • Michel Klooster
 • Anne van Assema
 • Hennie Velzel
 • Roy Roffelsen
 • Sandra Bom
 • Asha Braaksma 

De vergaderingen zijn op vrijdag van 09.30 – 12.15 uur, in het gemeentehuis van Wormerland.
Inwoners mogen als toehoorder aanwezig zijn.

Data van de vergaderingen in 2024:

 • 12 januari
 • 1 maart
 • 15 maart
 • 19 april
 • 7 juni
 • 12 juli
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 29 november

De stukken vindt u hieronder in de bijlagen.

Agenda

Notulen

Jaarverslagen ASD

Archief notulen

2022

 

 

ASD vacature secretaris

 

 

Vacature Adviesraad Sociaal Domein Wormerland